Nieuws wijk I

Om gemeenteleden de mogelijkheid te bieden om de kerkdiensten te bezoeken én om te blijven voldoen aan de richtlijnen vanuit de overheid heeft de kerkenraad besloten om de gemeente per sectie(ouderling) uit te nodigen. U kunt zich dan aanmelden voor de ochtend of middag/avonddienst. Wanneer u D.V. aan de beurt bent:

- 18-04: Rozendal (H.A.)
Wanneer u tot deze sectie hoort en graag de dienst wilt bezoeken, maar (nog) niet de vrijmoedigheid hebt om deel te nemen aan de viering van het Heilig Avondmaal vragen we u om u aan te melden voor de dienst van 10.30 of 18.30. De tussendiensten zijn in eerste instantie voor hen die het verlangen hebben om deel te nemen.
Wanneer u niet tot de sectie van ouderling Rozendal hoort en u het verlangen heeft om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal vragen we u om u aan te melden voor de vieringen van 12.30, 13.30 of 14.30

- 25-04: Kaat ('s middags bediening Heilige Doop) Vrije plaatsen op zaterdag om 14.00 voor sectie van Van der Linde. Vanaf 19.00 vrij voor alle gemeenteleden.
- 02-05: Bouma. Vrije plaatsen op zaterdag om 14.00 voor de sectie van Meuleman. Vanaf 19.00 vrij voor alle gemeenteleden.

Ook thuis kunt u de diensten volgen. Wees trouw in het mee beleven van de erediensten, bid en zing mee! Het is waardevol en de Heere wil Zijn zegen schenken!

Aanmelden diensten wijk 1  

11 april
08.45 T.J. Lucas (werkboekje morgendienst)

16.00 M. Krooneman (werkboekje middagdienst)

De steen, dien door de tempelbouwers
verachtelijk was een plaats ontzegd,
is, tot verbazing der beschouwers,
van God ten hoofd des hoeks gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
door des Heeren hand alleen geschied;
Het is een wonder in onze ogen;
Wij zien het, maar doorgronden het niet

Dit is de dag, de roem der dagen,
dien Israëls God geheiligd heeft;
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen,
Hem roemen, die ons blijdschap geeft.
Och HEER, geef thans Uw zegeningen;
Och HEER, geef heil op deze dag;
Och, dat men op deze eerstelingen
een rijken oogst van voorspoed zag.
Door de corona-maatregelen zag de kerkenraad geen mogelijkheid om de viering van het Heilig Avondmaal door te laten gaan op de geplande zondag (7 maart). Nu er tijdens bijzondere diensten iets meer ruimte is om meer bezoekers in de diensten toe te laten kan ook het Heilig Avondmaal weer gevierd worden! 
Zondag 11 april zal de morgendienst daarom in het teken staan van voorbereiding op het Heilig Avondmaal en op donderdag 15 april is er om 19.30 uur Censura Morum in de consistorie.

Zondag 18 april zal het Heilig Avondmaal gevierd worden op ongeveer dezelfde wijze als we in december gedaan hebben:

10.30: toeleiding tot de viering en viering van het Heilig Avondmaal (deze dienst wordt uitgezonden)
12.30 - 13.00: viering van het Heilig Avondmaal;
13.30 - 14.00: viering van het Heilig Avondmaal;
14.30 - 15.00: viering van het Heilig Avondmaal;
18.30: viering van het Heilig Avondmaal en dankzegging op de vieringen (deze dienst wordt uitgezonden)

Aanmelden is verplicht (maximaal 1 x per zondag) en kan via het formulier op de website (aanmelden.dorpskerk.com), kinderen tot 12 jaar hoeft u niet aan te melden maar mogen wel mee! Vanwege de beperking in het aantal plaatsen vragen we u om uw kinderen boven de 12 jaar de diensten thuis mee te laten beleven. 
De "tussendiensten" zijn in principe voor hen die het verlangen hebben om deel te nemen aan de viering van het Heilig Avondmaal, de diensten van 10.30 en 18.30 worden opengesteld voor alle leden uit de sectie die aan de beurt is (ouderling Rozendal).

Tijdens de diensten en vieringen zal brood en wijn u in één keer worden aangereikt in de banken door de dienstdoende ambtsdragers. Wanneer u verlangt om deel te nemen mag u gaan staan op het teken van de voorganger, zodat de ambtsdragers kunnen zien aan wie ze mogen uitdelen. Wanneer u brood en wijn heeft ontvangen mag u weer gaan zitten. 
Zodra iedereen brood en wijn heeft zal de voorganger de liturgische handelingen verrichten en worden brood en wijn genuttigd.

Op deze manier kunnen we toch invulling geven aan de opdracht van onze Heere en Heiland om Zijn dood te gedenken totdat Hij terugkomt! Vanuit Pasen mogen we leven vanuit Zijn opstanding, in het geloof dat Hij leeft en voor ons bidt! Zo wil Hij brood en wijn gebruiken om ons geloof te versterken, ons te vertroosten en te bemoedigen. Gezegende diensten toegewenst!

We ervaren in deze tijd allemaal dat sociaal contact belangrijk is, en dat je dat vooral voelt als je elkaar niet meer kunt ontmoeten. Gemeenteleden die alleen (of in elk geval zonder partner) door het leven gaan, ervaren dat mogelijk nog meer dan anderen. Ook al heb je contacten, eenzaamheid kan dan op de loer liggen. Het is nu mogelijk om je aan te sluiten bij een WhatsAppgroep voor mannen en vrouwen die zich alleen voelen en behoefte hebben aan contact met andere gemeenteleden. Voor zomaar een praatje, om ervaringen uit te wisselen, of voor een goed gesprek, alles via WhatsApp. Er zijn al activiteiten in onze wijkgemeente voor mensen die alleen door het leven gaan, maar misschien val je qua leeftijd buiten de doelgroep van die initiatieven. Dan kan deze WhatsAppgroep een fijn en laagdrempelig alternatief zijn. Als je belangstelling hebt kun je je opgeven bij Hans Smits,  via jasmits@solcon.nl of 06-10233414 (telefonisch of via WhatsApp).

Ook in vacaturetijd hopen we - in afhankelijkheid van de Heere - op goede wijze invulling te geven aan het pastoraat. Uiteraard kunt u daarvoor terecht bij uw sectie-ouderling!

Hebt u een specifieke vraag, dan kunt u contact opnemen met ouderling Meuleman (tel. 06 – 26764988 of mail: wmeuleman@dorpskerk.com), die als aanspreekpunt voor het pastoraat fungeert. Via hem lopen ook de contacten met ds. Harteman, die onder meer beschikbaar is voor (crisis)pastoraat, rouwdiensten en begrafenissen.

We zijn dankbaar dat ds. Harteman zijn al jarenlange werk onder ons wil voortzetten en dat ds. Van der Velden bereid is stand-by te zijn!

Verzoeken om voorbede kunt u op dezelfde wijze indienen of naar de scriba mailen. De scriba wil deze graag uiterlijk op de vrijdag en vóór 18.00 uur hebben.

We hopen niets te missen, maar helpt u ons gerust herinneren als we iets (dreigen te) vergeten!