Nieuws wijk I

We leven toe naar zondag! Zondagochtend hoopt de beroepen predikant, ds. G.H. Molenaar uit Doornspijk, voor te gaan en ook zijn vrouw en kinderen hopen hun plekje in de Dorpskerk in te nemen.

We hopen vanaf nu weer met zo'n 170 personen samen te kunnen komen in Gods huis. Op bepaalde tijden bent u hartelijk welkom. Het schema en hoe u zich kunt aanmelden vindt u hier. Ook thuis kunt u de diensten volgen. Wees trouw in het mee beleven van de erediensten, bid en zing mee! Het is waardevol en de Heere wil Zijn zegen schenken!

Ook thuis kunt u de diensten zondag weer meeleven via de livestream of via de kerkradio:
om 9.30 uur (beroepen predikant), ds. G.H. Molenaar en
- om 18.30 uur, ds. L.M. Jongejan
En de werkboekjes voor de kinderen natuurlijk: ochtend en tweede dienst. En enkele vragen voor een goed gesprek na de avonddienst. We hopen op en bidden om gezegende erediensten. 

Beroepingswerk
Op 26 juni is het beroep gebracht bij ds. G.H. Molenaar uit Doornspijk. Vrijdag 3 juli heeft het echtpaar Molenaar de gemeente bezocht en we zien terug op goede ontmoetingen en contacten. In de ochtenddienst van 12 juli hoopt ds. Molenaar voor te gaan als beroepen predikant en dan hoopt ook zijn gezin aanwezig te zijn. We zien uit naar deze ontmoetingen en hopen dat de HEERE zal voorzien in een herder en leraar. Uiterlijk vrijdag 17 juli valt de beslissing. Bidt u mee? 

Psalm 86 vers 6 en 8

Leer mij naar Uw wil te hand'len,
'k Zal dan in Uw waarheid wand'len;
Neig mijn hart, en voeg het saâm
Tot de vrees van Uwen naam.
HEER, mijn God, ik zal U loven,
Heffen 't ganse hart naar boven;
'k Zal Uw naam en majesteit
Eren tot in eeuwigheid.


Maar Gij, HEER, Gij zijt lankmoedig,
Zeer barmhartig, overvloedig
In genâ, die ons behoedt,
Groot van waarheid, eind'loos goed.
Wend U tot mijn ziel genadig;
Sterk Uw knecht, en geef weldadig
Ondersteuning aan den zoon
Uwer dienstmaagd, van den troon.


Weeksluiting
Op 19 juni vond de laatste weeksluiting plaats. U kunt de weeksluitingen hier nog terugvinden.  

Belijdeniscatechisanten
Ook de groep belijdeniscatechisanten kan niet fysiek bijeen komen. Ds. Nap houdt contact met hen. De aannemingsavonden en de belijdenisdienst zijn over de zomervakantie heen getild. Laten we hen een plek geven in onze voorbede!

Huisbezoeken
Huisbezoeken worden tot een minimum beperkt. Uitzondering is het crisis- en rouwpastoraat en ook dat gaat in nauw overleg. Het is een bijzondere tijd, moeilijk soms ook. Wanneer u dat wenst, mag u gerust zelf contact zoeken met uw ouderling. Zijn telefoonnummer staat hier. Ook telefonisch is het mogelijk om elkaar te spreken, te lezen en te bidden.


De kerkenraad hoopt op uw begrip voor deze maatregelen.  

      

Aanmelden voor de kerkdiensten op D.V. zondag 12 juli:
- om 9.30 uur
kunnen gemeenteleden uit de secties van Van Boven, De Ruiter, Van 't Oever zich aanmelden via dit formulier.
- om 18.30 uur kunnen gemeenteleden uit de secties van Van Dijk, Ten Brinke, Pennekamp en Van der Linde zich aanmelden via dit formulier.

Om alle gemeenteleden de mogelijkheid te bieden om de
kerkdiensten weer te bezoeken én om te blijven voldoen aan de Hervormde gemeente IJsselmuiden/Grafhorstrichtlijnen vanuit de overheid heeft de kerkenraad besloten om de gemeente per sectie(ouderling) uit te nodigen. 

In dit overzicht staat aangegeven welke secties wanneer aan de beurt zijn voor de ochtend-, middag- of avonddienst. Opgave voor de diensten is verplicht, hiervoor staat/komt per dienst een formulier op de website.

Heeft u niet de mogelijkheid om aan te melden via de website, neemt u dan contact op met uw sectieouderling, hij kan u dan aanmelden. De lijst met welke secties in welke diensten verwacht worden, zal ook in het komende kerkblad en op het prikbord in 'de Zaaier' worden gepubliceerd.

Geen lid, toch graag naar de Dorpskerk? 
Wanneer u geen lid bent van wijkgemeente I, maar wel de diensten op regelmatige basis wil bijwonen, verzoeken wij u dit formulier in te vullen. Zo krijgen wij een overzicht hoeveel mensen dit willen en kunnen wij u inroosteren. Welkom!

Extra kinderoppas!
Er is ook weer kinderoppas in ‘de Zaaier’ voor de diensten van 09.30 en 16.00 uur.

Wie had kunnen denken dat, na de fijne contacten in februari/maart van dit jaar, pas in juni het beroep naar
IJsselmuiden-Grafhorst zou ingaan…
Rondom de eredienst Gemeente en gasten: hartelijk welkom op deze ...
Nu de grote onrust van corona achter ons ligt, kan ook het beroepingswerk weer doorgaan. Sinds vrijdag 26 juni ligt er een brief bij ons op tafel, waarin u als gemeente mij roept om dienaar van het Woord te worden in IJsselmuiden-Grafhorst. Dat geeft een hele worsteling. Hierin is het de vraag: Heere, wat wilt U dat ik doen zal? Namens de beroepingscommissie las br. Hofstede uit 2 Koningen 19. De bekende geschiedenis waarin Hizkia de brieven van de belegeraars voor Gods aangezicht neerlegt. Dat raakte. Zo leggen we de roepstemmen voor Gods aangezicht neer. Wilt u, wil jij, meebidden om helderheid?

Nog iets over mijn persoonlijk leven. Ik ben 34 jaar geleden geboren in Zalk. Tóen nog gemeente IJsselmuiden. Ik ben getrouwd met Mieneke en samen ontvingen we vier kinderen: Lukas (9), Joëlle (7), Sophia (6) en Benjamin (4). Zes jaar ben ik inmiddels predikant in mijn eerste gemeente Doornspijk. In mijn vrije tijd breng ik graag tijd door met mijn gezin. Ook hou ik van hardlopen, koken, lezen en ik volg – binnen de permanente educatie voor predikanten – een masterstudie op het grensvlak van theologie & management.

We hopen op goede ontmoetingen de komende tijd! Hartelijke groeten, ook namens mijn vrouw,
ds. MolenaarAls kerkenraad zien we uit naar de komende ontmoetingen op vrijdagmiddag en -avond 3 juli, als de pastorie bezocht zal worden en er o.a. een vergadering met de kerkenraad op het programma staat. Maar we denken in het bijzonder aan de ochtenddienst van 12 juli als ds. Molenaar op beroep zal preken. Dan zijn we toch als gemeente (hoewel grotendeels op afstand) en beroepen predikant samen voor Gods aangezicht onder de verkondiging van het Evangelie. Een betere plek is er niet, omdat de Heere daar is, naar Zijn belofte. 

Vrijdag 17 juli is de uiterste datum van beslissing. We hopen en bidden dat de HEERE zal voorzien in het zenden van een herder en leraar voor onze wijkgemeente. Bidt en leeft u mee?

Enkele aanvullende gegevens:
Ds. G.H. Molenaar
Beekenkampweg 51
8085 BR Doornspijk
0525-655594
dsghmolenaar@outlook.com

Benjamin, veilig onder Zijn vleugels / Blog | marianneinoekraineOp 19 juni vond de laatste weeksluiting plaats. In 10 meditaties van wijlen ds. W. van Gorsel werden we bemoedigd vanuit de Psalmen. U kunt de weeksluitingen hier nog terugvinden. 

Juist in deze tijd bieden de Psalmen rijke troost en bemoediging. God lijkt soms ver weg, maar Hij is toch heel dichtbij. Laten we elkaar blijven bemoedigen met deze woorden. 

Kijk hier terug Afsluiting jeugdwerk 12+


Bij ons allemaal staat een bordje: ‘Gods droom in uitvoering’. Struikelen is een onderdeel van onze geestelijke groei. Met vallen en opstaan worden we groot.  Met alles wat in Hem is gelooft God in ons. Ondanks ons falen houdt Hij van ons. Daarom zegt Spreuken 24:16: ‘Al valt een rechtvaardige zevenmaal, hij staat weer op’! Als je struikelt krabbel je weer overeind. Struikelen is niet hetzelfde als terugvallen.

Heb goede moed en kom achter Jezus (st)aan!! Met vallen en opstaan…

Het thema waar me wel elkaar op het kamp over zouden nadenken. Het kamp wat door de corona crisis niet kon doorgaan. Dat vinden we allemaal ontzettend jammer.

We willen het seizoen toch mooi afsluiten en hebben Wilfred Kols bereid gevonden om bij ons te komen op dinsdagavond 26 Mei. Aanvankelijk zou Wilfred bij ons op kamp komen vertellen over zijn leven.

Hoe hij van een veroordeelde drugcrimineel, veranderde in een Christen. Zonder Jezus kan hij  niet meer leven.

Hij wil niets liever dan achter Jezus (st)aan!! Jij ook?

Luister je mee? Dinsdagavond 26 mei, 20.00 uur live vanuit de Zaaier.

Leiding TC Eljada I & II en JV Obadja

Alie-Janne en Berthran

Albert en Derko

Anthonie en Joanne

Verliezen = winnenOnline Kinderevent 'Verliezen is winnen'

Door het coronavirus kunnen heel veel dingen niet doorgaan. Misschien ben jij wel jarig geweest, maar kon je geen feestje vieren met je vriendjes of vriendinnetjes. Het schoolkamp gaat niet door, je maakt geen cito-toets en je kunt niet naar opa en oma toe. Ook het HJW/LCJ kinderappel van dit jaar kon niet doorgaan, maar daar is een oplossing voor gevonden.

Kijk jij ook online mee?

Sprekers: Ds. R. de Jong en ds. D. Breure
Datum: D.V. zaterdag 30 mei 2020, 10:00 uur
Locatie: Livestream via www.hervormdjeugdwerk.nl/kinderevent

Nog meer lezen vooraf? Zie de website voor meer info. 

We ervaren in deze tijd allemaal dat sociaal contact belangrijk is, en dat je dat vooral voelt als je elkaar niet meer kunt ontmoeten. Gemeenteleden die alleen (of in elk geval zonder partner) door het leven gaan, ervaren dat mogelijk nog meer dan anderen. Ook al heb je contacten, eenzaamheid kan dan op de loer liggen. Het is nu mogelijk om je aan te sluiten bij een WhatsAppgroep voor mannen en vrouwen die zich alleen voelen en behoefte hebben aan contact met andere gemeenteleden. Voor zomaar een praatje, om ervaringen uit te wisselen, of voor een goed gesprek, alles via WhatsApp. Er zijn al activiteiten in onze wijkgemeente voor mensen die alleen door het leven gaan, maar misschien val je qua leeftijd buiten de doelgroep van die initiatieven. Dan kan deze WhatsAppgroep een fijn en laagdrempelig alternatief zijn. Als je belangstelling hebt kun je je opgeven bij Hans Smits,  via jasmits@solcon.nl of 06-10233414 (telefonisch of via WhatsApp).

Beste jongere, in de pers, ook in de kerkelijke pers, komen we allerlei uitspraken tegen die proberen een morele of geestelijke duiding te geven aan de coronacrisis. Het is terecht dat op een dieper niveau nagedacht wordt dan alleen het nemen van maatregelen.

We belijden dat we als christenen het vaste kompas van Gods Woord hebben ontvangen. Dat wil niet zeggen dat we zomaar gemakkelijke antwoorden kunnen geven. Het vraagt zorgvuldig luisteren en vooral gebed om licht van de Heilige Geest. Maar we mogen ook niet zwijgen. De Heere heeft ons hierin echt iets te zeggen. In een aantal korte vragen en antwoorden probeert ds. P.D.J. Buijs in dit filmpje een Bijbelse duiding te geven.


Wellicht heb je veel vragen, ervaar je onrust, angst, onzekerheid. Zie, juist in deze lijdenstijd, op de Heiland die geneest van het grootste virus, de zonde. Hij droeg niet alleen onze zonden, maar is nog steeds een medelijdende en biddende Hogepriester. Als we schuilen bij Hem zijn we veilig voor tijd en eeuwigheid, naar ziel en naar lichaam.
 
Van harte Gods zegen en nabijheid gewenst.

Met hartelijke groet,

Marieke Griffioen
Projectleider ABC van het Geloof

In deze weken met elkaar nadenken over 'Hoop'. Het kan op zondag, maar ook zeker door de week als toch veel anders is... 
Deze waardevolle suggestie kregen we aangereikt en geven we graag door: https://mailchi.mp/abcvanhetgeloof/geen-kerkdienst-of-zondagsschool-morgen-gebruik-abc?e=9785895f90.

Afbeeldingsresultaat voor ds. emaus

Op D.v. woensdag 26 februari lezen we Openbaring 13: 1-10 (lees daarbij ook Daniel 7: 1-8 en 15-18).

Johannes ziet een beest uit de zee opkomen, dat zich in dienst van de satan stelt. Dit eerste beest ontvangt van de draak kracht en grote volmacht (vers 2). We zullen zien dat dit beest een duivelse imitatie van Christus is. We hopen er tijdens de Bijbellezing meer over te horen. We zien uit naar een goede ontmoeting onder het Woord van God.

Met hartelijke groet, ds. W.P. Emaus (Urk).


Tijdens de Bijbellezingen staan we stil bij Openbaring 12 en 13. We gaan eerst nadenken over de draak (satan), die de vrouw (de kerk) wil vernietigen. In het visioen van Openbaring 13 zien we twee beesten voorbijkomen. We lezen dat het beest via het beeld werkt om zoveel mogelijk mensen te verleiden. Kortom: het beest richt zich tegen (de volgelingen van) het Lam. Wie zal het gaan winnen? We zullen zien dat deze visioenen ook veel te zeggen hebben voor onze tijd. Het beest werkt bij voorkeur door het beeld... Wat heeft ons dat nú te zeggen?

‘…dat zij God kennen….’

Vrijdagavond 8 november zijn we als Jeugdvereniging en kerkenraadsleden bij elkaar gekomen voor de Evangelisatieactie. Allereerst zijn we dankbaar voor de onderlinge betrokkenheid. Wat kunnen we veel van en met elkaar leren. Het was goed om elkaar rondom de bijbel te ontmoeten en met gevouwen handen onze afhankelijkheid te belijden. Want wat is het spannend als je niet weet wie je zult ontmoeten, als je niet weet wat je moet zeggen… Onze hulp is van de Heere.

We zijn in tweetallen langs enkele adressen geweest. We kwamen bij mensen die wel lid zijn van onze gemeente, maar die om uiteenlopende redenen de kerk niet meer bezoeken.

Wat is het rijk om als jongeren en ouderen van onze gemeente samen opzoek te gaan naar die mensen, die we op zondag missen.  Niet om ze de les te lezen. Maar om ze het evangelie te brengen. En om ze te laten weten dat ze gezien worden.

We hebben ze een prachtige kaart en een evangelisatie bijbel mogen overhandigen.

Het waren mooie ontmoetingen. Er is van hart tot hart gesproken en een enkeling liet ons zelfs binnen. We zijn de Heere dankbaar hiervoor.

Wilt u bidden of de Heere doormiddel van de korte bezoeken, door wil werken in de harten van deze mensen? Dat ze voor het eerst of opnieuw hun hart open stellen voor de Heere?

 

Reacties van enkele jongeren:

‘Het meest bijzondere aan deze avond vond ik dat we samen met een ouderling op stap gingen en samen het evangelie mochten brengen bij randkerkelijke mensen. Om zo als jongeren betrokken te mogen zijn bij het werk wat in de gemeente wordt verricht, vind ik een bijzondere ervaring.’

‘Het meest bijzondere aan deze avond vond ik dat ook deze randkerkelijke mensen niet vergeten worden.’

‘Wat me bijgebleven is, is dat er positief werd gereageerd aan de deur op het bezoek en dat men ook geïnteresseerd is.’

  

Ook komend seizoen is er weer een breed aanbod om naast de zondagse erediensten toegerust te worden vanuit Gods Woord en om elkaar te spreken rond de geopende Bijbel.
We ontmoeten u en jou graag!
Naast het vertrouwde aanbod, wordt dit seizoen ook gestart met een studie-/leeskring.

Het totale overzicht vindt u in het overzicht winterwerk wijk I en voor wat betreft de catechese staat de info op overzicht catechisaties.
  Samen met 60 andere jongeren mocht ik in de afgelopen periode weer naar Kerkrade voor evangelisatie.

Als we aankomen bij het kamphuis is er meteen al herkenning, ondanks dat we elkaar nog niet allemaal kennen. Samen zijn we toch één in ons verlangen om getuige te mogen zijn! We zien er allemaal ook tegenop, en toch mogen we in deze week ervaren dat het God Zelf is die aan het werk is in deze stad. We mogen zien dat de gesprekken huis-aan-huis en de kinderclubs mogen bijdragen aan de groei van Gods Koninkrijk. Moeders die net zo hard meedoen met de kinderen tijdens de kinderclub om de Bijbeltekst te leren, vragen stellen via de kinderen, omdat ze de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. Een oudere buurman die graag mee wil doen met de kinderclub in één van de wijken, een vader die vraagt of we voor hem willen bidden omdat hij ziek is en graag zijn leven in Gods dienst wil stellen. Kinderen die tijdens de clubs oprecht willen weten hoe ze vergeving van zonden kunnen krijgen. We mogen ze leren Bijbellezen en bidden.

Het zijn de dingen die ons deze week mogen bemoedigen en vreugde geven, ondanks de dichte deuren die er ook zijn, de afwijzing van Jezus Christus, boosheid die we tegenkomen in de gesprekken. 's Avonds mogen we samen de lof aan Hem toezingen. Alle lof, dank en eer aan Hem!

Rieneke van Dorsten

Ook in vacaturetijd hopen we - in afhankelijkheid van de Heere - op goede wijze invulling te geven aan het pastoraat. Uiteraard kunt u daarvoor terecht bij uw sectie-ouderling!

Hebt u een specifieke vraag, dan kunt u contact opnemen met ouderling Meuleman (tel. 06 – 26764988 of mail: w.meuleman@telfort.nl), die als aanspreekpunt voor het pastoraat fungeert. Via hem lopen ook de contacten met ds. Harteman, die onder meer beschikbaar is voor (crisis)pastoraat, rouwdiensten en begrafenissen.

We zijn dankbaar dat ds. Harteman zijn al jarenlange werk onder ons wil voortzetten en dat ds. Van der Velden bereid is stand-by te zijn!

Verzoeken om voorbede kunt u op dezelfde wijze indienen of naar de scriba mailen. De scriba wil deze graag uiterlijk op de vrijdag en vóór 18.00 uur hebben.

We hopen niets te missen, maar helpt u ons gerust herinneren als we iets (dreigen te) vergeten!