Nieuws wijk I

De kerkdiensten mogen nog door gaan! Vooralsnog tot de jaarwisseling is er sprake van dubbele morgendiensten in de Dorpskerk. De tijden zijn 8.45 uur en 10.30 uur en dat rouleert per zondag net als de tijden van de middagdiensten. Zo heeft elke wijk twee 'vroege' of twee 'late' diensten. Als u naar de kerk mag, wordt u verzocht de ingang aan de Dorpsweg (naast 'het Baken') te gebruiken. 

Om gemeenteleden de mogelijkheid te bieden om de kerkdiensten weer te bezoeken én om te blijven voldoen aan de richtlijnen vanuit de overheid heeft de kerkenraad besloten om de gemeente per sectie(ouderling) uit te nodigen. We rekenen op uw begrip en medewerking. De plekken die er wel zijn, zien we graag ingevuld natuurlijk! Via deze link komt u op de aanmeldpagina. Hier kiest u voor "wijk 1" en daarna voor de dienst waarvoor uw sectie aan de beurt is. U kunt zich dan aanmelden voor de ochtend of middagdienst. Wanneer u D.V. aan de beurt bent:
- 29 november: secties ouderlingen Juffer en Middelkoop.

Gemeentebrede samenzang is nu niet mogelijk. De achterste banken zijn gereserveerd voor de gemeenteleden die niet willen zingen. Denkt u - naast de bekende maatregelen! - ook aan het dragen van een mondkapje bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk? Als u zit, mag het af. We hopen op en bidden om gezegende diensten in de kerk en thuis!  

Ook thuis kunt u de diensten volgen. Wees trouw in het mee beleven van de erediensten, bid en zing mee! Het is waardevol en de Heere wil Zijn zegen schenken! Op D.V. zondag, 29 november:
- om 10.30 uur, ds. L. Schaafsma en
- om 18.30 uur, ds. P.D. Teeuw

Aan de kinderen wordt ook gedacht. Er zijn werkboekjes voor de ochtend en voor de tweede dienst. We hopen op en bidden om gezegende erediensten. Er is komende weken géén kinderoppas.

Het gebruiksplan voor de Dorpskerk vindt u hier

Advent

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor u open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil'ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!
 
Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

De laatste bijbellezing van 2020 is op D.V. donderdag 3 december om 19.30 uur in de Dorpskerk. Iedereen is van harte uitgenodigd om thuis mee te luisteren en enkele tientallen kunnen zich ook aanmelden om de bijbellezing in de kerk mee te maken. 

Vraag 57 van de Heidelberger vroeg aan ons: wat troost geeft u de opstanding van het lichaam? Het woordje troost kun je ook vertalen met: welke bemoediging, welke sterkte, welk vertrouwen, welke zaligheid geeft u de opstanding van het lichaam? U voelt wel aan: dan duizelt het je wel even. Wat één woordje kan betekenen.

En dan vraag 58 opnieuw: wat troost schept u uit het artikel van het eeuwige leven? In de Latijnse tekst wordt gevraagd: wat troost neemt u uit het artikel van het eeuwige leven? Welke troost schep je, neem je? Dat is activiteit voor nu. Die troost moet als het ware eruit geschept worden. We hopen op D.V. 3 december om 19.30 uur in donkere dagen het schepje erbij te nemen om troost te putten uit het artikel van het eeuwige leven. Ook deze laatste keer jong en oud van harte welkom, in de kerk of thuis meeluisterend. 
Ds. M.G.M. Mudde

Van de broeders Van der Hoek en Van de Wetering is bericht ontvangen dat zij de verkiezing tot ouderling hebben aanvaard. Het stemt dankbaar dat de vacatures ouderling Alberts en ouderling Van Middelkoop zo snel zijn ingevuld en dat het ambtelijk werk kan voortgaan.

Vacature ouderling-kerkrentmeester
Omdat broeder Van Dijk D.V. in januari wordt bevestigd als ouderling-scriba, kunnen stemgerechtigde leden van wijk I nog tot en met 28 november aanbevelingen indienen bij de scriba voor de aanstaande vacature ouderling-kerkrentmeester.

Predikantsvacature
Hartelijk dank voor uw gebeden en de aanbevelingen die u opnieuw in grote getale hebt ingediend. Op 10 december hopen we als kerkenraad opnieuw de groslijst op te stellen. We hopen en bidden dat de HEERE in Zijn gunst ook spoedig zal voorzien in deze vacature.

Waar gaat dit over? In dit stukje wil ik je hartelijk uitnodigen voor de nieuwe belijdenisgroep.

Is belijdenis doen belangrijk? Ja, op een zeker moment wordt in je leven een keuze gevraagd. Niet alleen innerlijk, maar ook openlijk. Oftewel: een antwoord wordt gevraagd op Gods komen tot jou in Zijn Woord, in de Heilige Doop, in Zijn bemoeienis met je leven. De Heere is het ook beslist waard dat je Hem belijdt. Vind je ook niet?!

We doen dat ’s zondags in de kerk met de woorden van de 12 geloofsartikelen. We doen dat doordeweeks in onze werk- en schoolsituatie, als mensen ons rekenschap vragen van de hoop die in ons is. We doen dat, als het goed is, ook eenmaal in ons leven in het openbaar in de belijdenisdienst, als we ons jawoord voor Hem uitspreken. Trouwens, het is de Heere Zelf Die door middel van Zijn Woord en Geest dit jawoord in ons hart wil leggen. Het mag ook een zaak van gebed zijn: Heere, leer mij U te belijden.

Wat gaan we doen? We bespreken met elkaar een aantal belangrijke bijbelse thema’s. En omdat we bewust gemeente willen zijn op gereformeerde grondslag bespreken we ook een aantal vragen en antwoorden van de Heidelbergse Catechismus. We gaan er ook een paar van leren uit ons hoofd en hart.

Welke invloed heeft de corona-situatie? Door het corona-gebeuren kon de afronding van het vorige belijdenisseizoen nog niet plaatsvinden. Hopelijk kunnen we a.s. oktober de belijdenisdienst houden. We zien er naar uit om daarna met een nieuwe groep te starten. Aan welke coronamaatregelen we ons dan hebben te houden, is nu nog niet precies bekend.

Wanneer komen we bij elkaar? Zoals het er nu uitziet, zal de eerste keer zijn op D.V. dinsdag  20 oktober. Dit is later dan gebruikelijk. Dat komt omdat we eerst het vorige seizoen willen afronden. Daarna hopen we elke dinsdag bijeen te komen in De Zaaier. Vermoedelijk vanaf 19.45 of 20.00 uur.

Hoe meld je je aan? Dat kan bij mij. Mij is gevraagd om ook in het komend seizoen de belijdenisgroep te begeleiden. Daar zie ik naar uit. Ook al is het natuurlijk jammer dat de vacature van ds. Lubbers nog voorduurt. Zelf ben ik sinds twee jaar met emeritaat en woon in Hoevelaken.

Heb je nog vragen? Misschien vragen over het belijden van de Heere. Je mag mij erover mailen of je eigen wijkouderling hierover aanspreken. Ik zie uit naar je aanmelding!

Met een hartelijke groet en tot nader contact,

ds. J.P. Nap
E: dsjpnap@hetnet.nl

 

Beste jongelui en andere gemeenteleden, 

We zijn erg dankbaar dat het winterwerk met in acht neming van de Corona-maatregelen kan starten! Tenminste dat is de situatie van vandaag en we hopen dat de Heere het geeft dat we inderdaad ook door de weeks elkaar mogen ontmoeten onder Gods Woord! Er is nog zoveel te leren uit de Bijbel en van elkaar. 

Hier staat meer informatie over de catechisatie! Gewone catechisatie, belijdeniscatechisatie èn aangepaste catechisatie. 

DV op donderdag 17 september en vrijdag 18 september starten ook tienerclub Eljada-1 en jeugdvereniging Obadja. Eljada-2 start een week later. Zie voor verdere informatie het  kerkblad en de flyer.

Het 12– jeugdwerk heeft dit jaar geen openingsactiviteit bij de start van het nieuwe seizoen. Komende week ontvangen de kinderen een flyer met daarin informatie over de 1e avond van de club en zondagsschool. Zie verder ook de website.

Ook de Bijbellezingen en kringen en het pastorale bezoekwerk gaan weer starten en daar zien we naar uit! 

Jong en wat ouder zijn van harte welkom!

Inmiddels is het al weer ruime tijd geleden dat we als gemeente het Heilig Avondmaal hebben kunnen vieren en merken we (gelukkig!) bij meerderen in de gemeente een verlangen om dit weer te kunnen doen.

Om het Heilig Avondmaal te kunnen vieren in een dienst waarbij eerbied en heiligheid voorop staan, maar waar we ook de richtlijnen vanuit onze overheden in acht nemen is het volgende uitgewerkt:

Rondom de diensten:

- Op DV zondag 30 augustus wordt de voorbereidingsdienst gehouden;

- Op DV zondag 6 september wordt het Heilig Avondmaal gevierd in beide diensten;

- In plaats van de avonddienst zal de 2e dienst om 16.00 uur plaatsvinden;

- U wordt gevraagd om zich op te geven voor de viering via deze link: aanmelden viering H.A. op 6 september  

Hierbij is het de bedoeling dat alleen gemeenteleden zich opgeven die verlangen om deel te nemen aan de viering van het Heilig Avondmaal. We vragen u dus zoveel mogelijk zelf voor de opvang van uw kinderen te zorgen! Opgave kan vanaf maandag 24 augustus t/m donderdag 3 september;

U ontvangt uiterlijk zaterdagochtend 5 september een bevestiging van uw opgave én voor welke dienst u bent ingeroosterd. Mochten er plaatsen over zijn dan zijn deze vanaf zaterdagmorgen beschikbaar via https://aanmelden.dorpskerk.com. Aanmelden via de site zoals we nu gewend zijn is dus voor deze diensten dus niet mogelijk!

Invulling van de diensten:

In de ochtenddienst van 6 september wordt het Woord verkondigd, waarna het Heilig avondmaal wordt gevierd:

  • Voor in de kerk staat de avondmaal tafel, zodat gemeenteleden thuis kunnen zien wat er gebeurt;
  • Bij de bediening neemt de dominee plaats achter deze tafel;
  • Nadat de dominee heeft genodigd met de woorden: "Kom dan want alle dingen...." vraagt hij of iedereen die deel wil nemen aan de viering wil gaan staan in de bank;
  • Brood en wijn worden in één keer aan u uitgereikt in de bank, zodra iemand brood en wijn heeft mag hij/zij gaan zitten;
  • Tijdens het uitdelen wordt het orgel bespeeld, zingen is tijdens het uitdelen niet mogelijk omdat de diakenen de banken inlopen en niet de 1,5 meter afstand kunnen houden;
  • Als iedereen brood en wijn heeft zal de dominee het liturgische (zichtbare) gedeelte van de viering uitvoeren (brood breken) waarna iedereen tegelijk het brood nuttigt. Daarna schenkt de dominee voor zichzelf wijn in waarna iedereen tegelijk de wijn drinkt;
  • Na het eten en drinken wordt de "tafel" afgesloten met het zingen van een psalm;
  • De wijn is vooraf al ingeschonken in kleine bekertjes, deze mogen in de bank blijven staan en worden na de dienst door de koster opgeruimd.
  • In de middagdienst wordt eerst het Heilig Avondmaal gevierd en daarna vindt de dankzeggingsdienst plaats.

 

We realiseren ons terdege dat dit een invulling is die voor sommigen ver buiten hun "comfortzone" ligt. Tegelijk zien we dat de huidige tijd vraagt om te zoeken naar mogelijkheden waarbij, hoewel in vorm anders dan we gewend waren, wel recht wordt gedaan aan de kern van de zaak.

Heeft u (praktische) vragen? Twijfelt u of u wel of niet moet komen? Ervaart u spanning rond de gang van zaken? Schroom dan niet om contact op te nemen met uw sectieouderling!

Zingen is een wezenlijk onderdeel van onze erediensten. Gelukkig konden we de afgelopen maanden met een gedeelte van de gemeente blijven zingen tijdens de diensten, maar velen hebben de samenzang gemist.
Psalm 103:1-5 | DagelijkseBroodkruimels
Vanaf 1 juli is samenzang weer toegestaan, mits de RIVM richtlijnen worden gevolgd. Als kerkenraad hebben we de afgelopen weken onderzocht of het samen zingen tijdens de erediensten op basis van de huidige aantallen weer mogelijk zou zijn. We hebben hierbij gekeken naar de richtlijnen vanuit de overheid (RIVM) die door de PKN zijn omgezet naar het protocol "zingen tijdens de kerkdienst" én hebben we een rekenmodule (www.eerstehulpbijventilatie.nl) gebruikt om te onderzoeken of de aanwezige mechanische ventilatie voldoende capaciteit heeft. 

Wanneer we de huidige gang van zaken continueren kunnen we als gemeente veilig zingen tijdens de kerkdiensten. Daarom heeft de kerkenraad besloten dat er vanaf zondag 26 juli door alle aanwezigen meegezongen mag worden. Als kerkenraad zijn we blij en dankbaar dat deze mogelijkheid er weer is!

Wel willen we u erop wijzen dat deze verruiming alleen mogelijk is als we ons allemaal aan de richtlijnen houden die u in de garderobes van de kerk aantreft.

Toch liever niet zingen?
Graag houden we ook rekening met gemeenteleden die het voor zichzelf nog niet veilig genoeg achten om tussen zingende mensen in te zitten. De 2 achterste banken aan beide zijden (totaal dus 4 banken) zijn gereserveerd voor gemeenteleden die niet mee willen zingen. Op deze manier hopen we iedereen tegemoet te komen en geen barrières op te werpen om de diensten te bezoeken.

Benjamin, veilig onder Zijn vleugels / Blog | marianneinoekraineOp 19 juni vond de laatste weeksluiting plaats. In 10 meditaties van wijlen ds. W. van Gorsel werden we bemoedigd vanuit de Psalmen. U kunt de weeksluitingen hier nog terugvinden. 

Juist in deze tijd bieden de Psalmen rijke troost en bemoediging. God lijkt soms ver weg, maar Hij is toch heel dichtbij. Laten we elkaar blijven bemoedigen met deze woorden. 

Kijk hier terug Afsluiting jeugdwerk 12+


Bij ons allemaal staat een bordje: ‘Gods droom in uitvoering’. Struikelen is een onderdeel van onze geestelijke groei. Met vallen en opstaan worden we groot.  Met alles wat in Hem is gelooft God in ons. Ondanks ons falen houdt Hij van ons. Daarom zegt Spreuken 24:16: ‘Al valt een rechtvaardige zevenmaal, hij staat weer op’! Als je struikelt krabbel je weer overeind. Struikelen is niet hetzelfde als terugvallen.

Heb goede moed en kom achter Jezus (st)aan!! Met vallen en opstaan…

Het thema waar me wel elkaar op het kamp over zouden nadenken. Het kamp wat door de corona crisis niet kon doorgaan. Dat vinden we allemaal ontzettend jammer.

We willen het seizoen toch mooi afsluiten en hebben Wilfred Kols bereid gevonden om bij ons te komen op dinsdagavond 26 Mei. Aanvankelijk zou Wilfred bij ons op kamp komen vertellen over zijn leven.

Hoe hij van een veroordeelde drugcrimineel, veranderde in een Christen. Zonder Jezus kan hij  niet meer leven.

Hij wil niets liever dan achter Jezus (st)aan!! Jij ook?

Luister je mee? Dinsdagavond 26 mei, 20.00 uur live vanuit de Zaaier.

Leiding TC Eljada I & II en JV Obadja

Alie-Janne en Berthran

Albert en Derko

Anthonie en Joanne

Verliezen = winnenOnline Kinderevent 'Verliezen is winnen'

Door het coronavirus kunnen heel veel dingen niet doorgaan. Misschien ben jij wel jarig geweest, maar kon je geen feestje vieren met je vriendjes of vriendinnetjes. Het schoolkamp gaat niet door, je maakt geen cito-toets en je kunt niet naar opa en oma toe. Ook het HJW/LCJ kinderappel van dit jaar kon niet doorgaan, maar daar is een oplossing voor gevonden.

Kijk jij ook online mee?

Sprekers: Ds. R. de Jong en ds. D. Breure
Datum: D.V. zaterdag 30 mei 2020, 10:00 uur
Locatie: Livestream via www.hervormdjeugdwerk.nl/kinderevent

Nog meer lezen vooraf? Zie de website voor meer info. 

We ervaren in deze tijd allemaal dat sociaal contact belangrijk is, en dat je dat vooral voelt als je elkaar niet meer kunt ontmoeten. Gemeenteleden die alleen (of in elk geval zonder partner) door het leven gaan, ervaren dat mogelijk nog meer dan anderen. Ook al heb je contacten, eenzaamheid kan dan op de loer liggen. Het is nu mogelijk om je aan te sluiten bij een WhatsAppgroep voor mannen en vrouwen die zich alleen voelen en behoefte hebben aan contact met andere gemeenteleden. Voor zomaar een praatje, om ervaringen uit te wisselen, of voor een goed gesprek, alles via WhatsApp. Er zijn al activiteiten in onze wijkgemeente voor mensen die alleen door het leven gaan, maar misschien val je qua leeftijd buiten de doelgroep van die initiatieven. Dan kan deze WhatsAppgroep een fijn en laagdrempelig alternatief zijn. Als je belangstelling hebt kun je je opgeven bij Hans Smits,  via jasmits@solcon.nl of 06-10233414 (telefonisch of via WhatsApp).

Beste jongere, in de pers, ook in de kerkelijke pers, komen we allerlei uitspraken tegen die proberen een morele of geestelijke duiding te geven aan de coronacrisis. Het is terecht dat op een dieper niveau nagedacht wordt dan alleen het nemen van maatregelen.

We belijden dat we als christenen het vaste kompas van Gods Woord hebben ontvangen. Dat wil niet zeggen dat we zomaar gemakkelijke antwoorden kunnen geven. Het vraagt zorgvuldig luisteren en vooral gebed om licht van de Heilige Geest. Maar we mogen ook niet zwijgen. De Heere heeft ons hierin echt iets te zeggen. In een aantal korte vragen en antwoorden probeert ds. P.D.J. Buijs in dit filmpje een Bijbelse duiding te geven.


Wellicht heb je veel vragen, ervaar je onrust, angst, onzekerheid. Zie, juist in deze lijdenstijd, op de Heiland die geneest van het grootste virus, de zonde. Hij droeg niet alleen onze zonden, maar is nog steeds een medelijdende en biddende Hogepriester. Als we schuilen bij Hem zijn we veilig voor tijd en eeuwigheid, naar ziel en naar lichaam.
 
Van harte Gods zegen en nabijheid gewenst.

Met hartelijke groet,

Marieke Griffioen
Projectleider ABC van het Geloof

In deze weken met elkaar nadenken over 'Hoop'. Het kan op zondag, maar ook zeker door de week als toch veel anders is... 
Deze waardevolle suggestie kregen we aangereikt en geven we graag door: https://mailchi.mp/abcvanhetgeloof/geen-kerkdienst-of-zondagsschool-morgen-gebruik-abc?e=9785895f90.

‘…dat zij God kennen….’

Vrijdagavond 8 november zijn we als Jeugdvereniging en kerkenraadsleden bij elkaar gekomen voor de Evangelisatieactie. Allereerst zijn we dankbaar voor de onderlinge betrokkenheid. Wat kunnen we veel van en met elkaar leren. Het was goed om elkaar rondom de bijbel te ontmoeten en met gevouwen handen onze afhankelijkheid te belijden. Want wat is het spannend als je niet weet wie je zult ontmoeten, als je niet weet wat je moet zeggen… Onze hulp is van de Heere.

We zijn in tweetallen langs enkele adressen geweest. We kwamen bij mensen die wel lid zijn van onze gemeente, maar die om uiteenlopende redenen de kerk niet meer bezoeken.

Wat is het rijk om als jongeren en ouderen van onze gemeente samen opzoek te gaan naar die mensen, die we op zondag missen.  Niet om ze de les te lezen. Maar om ze het evangelie te brengen. En om ze te laten weten dat ze gezien worden.

We hebben ze een prachtige kaart en een evangelisatie bijbel mogen overhandigen.

Het waren mooie ontmoetingen. Er is van hart tot hart gesproken en een enkeling liet ons zelfs binnen. We zijn de Heere dankbaar hiervoor.

Wilt u bidden of de Heere doormiddel van de korte bezoeken, door wil werken in de harten van deze mensen? Dat ze voor het eerst of opnieuw hun hart open stellen voor de Heere?

 

Reacties van enkele jongeren:

‘Het meest bijzondere aan deze avond vond ik dat we samen met een ouderling op stap gingen en samen het evangelie mochten brengen bij randkerkelijke mensen. Om zo als jongeren betrokken te mogen zijn bij het werk wat in de gemeente wordt verricht, vind ik een bijzondere ervaring.’

‘Het meest bijzondere aan deze avond vond ik dat ook deze randkerkelijke mensen niet vergeten worden.’

‘Wat me bijgebleven is, is dat er positief werd gereageerd aan de deur op het bezoek en dat men ook geïnteresseerd is.’

  

Ook komend seizoen is er weer een breed aanbod om naast de zondagse erediensten toegerust te worden vanuit Gods Woord en om elkaar te spreken rond de geopende Bijbel.
We ontmoeten u en jou graag!
Naast het vertrouwde aanbod, wordt dit seizoen ook gestart met een studie-/leeskring.

Het totale overzicht vindt u in het overzicht winterwerk wijk I en voor wat betreft de catechese staat de info op overzicht catechisaties.