Nieuws wijk I

Ds. Hogendoorn heeft laten weten dat de Heere hem naar Lelystad roept! We belijden dat het de Heere is die Zijn dienstknechten zendt tot wie Hij wil en wanneer Hij wil. Toch moeten we dit besluit met Gods hulp op ons in laten werken, want aan het beroep vanuit onze wijkgemeente komt zo abrupt een eind. Hieronder enkele citaten uit de brief die ds. Hogendoorn stuurde. Daarin blikt hij tevens terug op uw en jouw gewaardeerde betrokkenheid. Hartelijk dank daar voor! En hij wijst ons op de trouw van de Heere Jezus Christus!!!     

 

Niet zonder ontroering schrijven wij U deze brief waarin we schriftelijk bevestigen hetgeen we vanmiddag telefonisch hebben moeten meedelen, namelijk dat wij voor het door U op ons uitgebrachte beroep moeten bedanken. Het is niet goed in woorden uit te drukken waaruit die ontroering bestaat. Ze heeft er zeker mee te maken dat er menselijkerwijs gesproken niets in de weg lag het beroep vrijmoedig en dankbaar aan te nemen. De hartelijke en boven alles geestelijke contacten, eerst met de beroepingscommissie, naderhand met de gemeente onder het Woord én de vele hartelijke, innemende en instemmende reacties vanuit de wijkgemeente maakten het nóg moeilijker om deze weg niet in te mogen slaan.

 

We vragen U de gemeente hartelijk te danken voor alles, álles wat ons in woord en geschrift toekwam. De liefde, hartelijkheid en oprechtheid hebben ons en onze lieve kinderen diep geraakt. We zullen dit niet vergeten.

 

Dragen we elkaar ten slotte op in de hoede en trouw van de Heere Jezus Christus, Die – naar Zijn belofte – ook bij U en Uw gemeente is, tot aan de voleinding van deze wereld (Matt. 28:20). Hij schenke U naar Zijn welbehagen op Zijn tijd een herder en leraar die het Woord van de waarheid recht snijdt (2 Tim. 2:15).

 

In diep gevoelde verbondenheid, met een broederlijke groet – mede namens mijn vrouw en onze kinderen Johan, Gerard, Lisette en Marnick,

 

Ds. C.H. Hogendoorn

Afbeeldingsresultaat voor ds. emaus

Op D.v. donderdag 30 januari lezen we verder in Openbaring 12. We denken dan na over de verzen 10-12. Thema: een loflied in de hemel.  Leest u het alvast goed door? We zien uit naar een goede dienst onder Gods onmisbare zegen.

Met hartelijke groet, ds. W.P. Emaus (Urk).

Tijdens de Bijbellezingen staan we stil bij Openbaring 12 en 13. We gaan eerst nadenken over de draak (satan), die de vrouw (de kerk) wil vernietigen. In het visioen van Openbaring 13 zien we twee beesten voorbijkomen. We lezen dat het beest via het beeld werkt om zoveel mogelijk mensen te verleiden. Kortom: het beest richt zich tegen (de volgelingen van) het Lam. Wie zal het gaan winnen? We zullen zien dat deze visoenen ook veel te zeggen hebben voor onze tijd. Het beest werkt bij voorkeur door het beeld... Wat heeft ons dat nú te zeggen?

Gerelateerde afbeelding

Op D.V. woensdag 11 december hopen we voor de laatste Bijbellezing in 2019 weer bijeen te komen in de Dorpskerk. Met 300 man is Gideon de strijd tegen het enorme leger van Midian begonnen. In het donker van de nacht omsingelde hij de vijand en overviel hen met een oorverdovend alarmsignaal. Het bazuingeschal, het kapotslaan van kruiken en het licht van de fakkels van 300 man wekte de indruk alsof er een enorm leger stond. De paniek bij de vijand sloeg toe en liep uit op een bloedige veldslag in eigen gelederen. Zo zorgde de Heere voor de overwinning!

Deze door de Heere bewerkte overwinning, vraagt nog wel om een afronding. Daarbij schakelt de Heere ook weer mensen in. Dat lezen we in Richteren 8.

Maar is alles wat daarbij gebeurt ook de bedoeling van God?

Allen weer hartelijk welkom om 19.30 uur in de Dorpskerk. De voorzang is Psalm 35 : 1 en 9.

Ds. J. de Jong

‘…dat zij God kennen….’

Vrijdagavond 8 november zijn we als Jeugdvereniging en kerkenraadsleden bij elkaar gekomen voor de Evangelisatieactie. Allereerst zijn we dankbaar voor de onderlinge betrokkenheid. Wat kunnen we veel van en met elkaar leren. Het was goed om elkaar rondom de bijbel te ontmoeten en met gevouwen handen onze afhankelijkheid te belijden. Want wat is het spannend als je niet weet wie je zult ontmoeten, als je niet weet wat je moet zeggen… Onze hulp is van de Heere.

We zijn in tweetallen langs enkele adressen geweest. We kwamen bij mensen die wel lid zijn van onze gemeente, maar die om uiteenlopende redenen de kerk niet meer bezoeken.

Wat is het rijk om als jongeren en ouderen van onze gemeente samen opzoek te gaan naar die mensen, die we op zondag missen.  Niet om ze de les te lezen. Maar om ze het evangelie te brengen. En om ze te laten weten dat ze gezien worden.

We hebben ze een prachtige kaart en een evangelisatie bijbel mogen overhandigen.

Het waren mooie ontmoetingen. Er is van hart tot hart gesproken en een enkeling liet ons zelfs binnen. We zijn de Heere dankbaar hiervoor.

Wilt u bidden of de Heere doormiddel van de korte bezoeken, door wil werken in de harten van deze mensen? Dat ze voor het eerst of opnieuw hun hart open stellen voor de Heere?

 

Reacties van enkele jongeren:

‘Het meest bijzondere aan deze avond vond ik dat we samen met een ouderling op stap gingen en samen het evangelie mochten brengen bij randkerkelijke mensen. Om zo als jongeren betrokken te mogen zijn bij het werk wat in de gemeente wordt verricht, vind ik een bijzondere ervaring.’

‘Het meest bijzondere aan deze avond vond ik dat ook deze randkerkelijke mensen niet vergeten worden.’

‘Wat me bijgebleven is, is dat er positief werd gereageerd aan de deur op het bezoek en dat men ook geïnteresseerd is.’

  

Tijdens de stemmingsvergadering van wijkgemeente I op 7 november zijn de broeders Droogendijk en Schreuder gekozen tot diaken en broeder Rozendal tot ouderling. De broeders Droogendijk en Rozendal hebben hun verkiezing aanvaard en broeder Schreuder heeft bedankt. Het stemt dankbaar dat in twee vacatures is voorzien en het is ons gebed dat ook de laatste vacature spoedig ingevuld kan worden.

Vanavond heeft ds. Klaassen meegedeeld dat hij zich genoodzaakt ziet te bedanken voor het uitgebrachte beroep. Hij schrijft ondermeer: ‘Ik doe dat met pijn in het hart. Allereerst omdat we als gezin de indruk kregen dat wijkgemeente 1 te IJsselmuiden een prettige omgeving zou zijn om te werken en te kerken, een gemeente waar we ons thuis zouden voelen. In de tweede plaats omdat ik een innerlijk verlangen bij mezelf bespeurde om deze roeping aan te nemen en de herdersstaf over uw gemeente op te nemen. Ik was van harte gewillig om deze weg te gaan. Toch is, ondanks aanhoudend gebed, de deur naar IJsselmuiden door de Heere niet geopend.’

Een teleurstellend bericht voor onze wijkgemeente. Het is de Heere, Die Zijn dienstknechten zendt tot wie Hij wil en wanneer Hij wil. Zijn wil geschiede. Hij vergist Zich niet, ook al doet dit besluit pijn. Wat rest is gevouwen handen en de Heere vragen te voorzien in een herder en leraar voor de kudde hier. Onze hoop en verwachting is en blijft van de HEERE.

Deze week is de beroepingscommissie naar Arnemuiden getogen om de beroepsbrief te overhandigen. Opnieuw werden we hartelijk ontvangen door ds. Klaassen, zijn vrouw en de drie oudste kinderen. Leuke anekdote is dat Jeanne (7 jaar) de topografie voor Overijssel moet leren. ‘Ik heb al een 2, want je naam goed schrijven is een punt en ik weet waar IJsselmuiden ligt…’ Tijdens de koffie werd ‘de enveloppe met inhoud’ overhandigd. We stonden even kort stil bij met name de laatste alinea van de profielschets, de beschrijving van de gemeente, het nieuwe beleidsplan en de beroepsbrief met bijlage. Ds. Klaassen gaf al snel in het gesprek aan dat hij wist hoe hij in Arnemuiden is gekomen en dat hij ook alleen naar IJsselmuiden-Grafhorst kan en zal overkomen als de Heere het hem duidelijk maakt. We hadden een openhartig gesprek. Desgevraagd gaf mevrouw Klaassen aan dat ze niet gebukt gaan onder het beroep, want de Heere zorgt en leidt altijd zo is hun ervaring. Dominee Klaassen en zijn vrouw vroegen van alles over de gemeente en daaruit blijkt grote betrokkenheid. De tijd vloog. Van den Boogaart heeft de avond afgesloten vanuit Jesaja 53 en dan met name die eerste woorden: ‘wie heeft onze prediking geloofd?’. Waardevol om het beroep ook in het gebed in de hand van de Heere te leggen, omdat Hij roept en zendt.

Wie is ds. Klaassen?

Dominee Klaassen is 38 jaar. Zijn vrouw en hij hebben vier dochters: Karlijn (13), Suzanne (9), Jeanne (7) en Abigaïl (0). Een vrouwenhuishouding! Toen wij daar waren, gaf één van de dochters ook aan dat haar vader blij is dat hij op zondag een keer tussen de mannen mag zitten…

 Ds. Klaassen studeerde van 1999-2005 theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 2006 rondde hij zijn kerkelijke opleiding af waarna hij als predikant bevestigd werd in de hervormde gemeente Hedel. In 2011 deed hij intrede in de hervormde gemeente Sliedrecht (wijkgemeente 3) en sinds juli 2015 dient hij de Hervormde gemeente van Arnemuiden. In 2013 promoveerde hij aan de PThU te Amsterdam op een proefschrift over de rechtvaardigingsleer, getiteld ‘In Christus rechtvaardig’.

Dominee Klaassen schrijft ook graag: artikelen, blogs en boeken. Zo heeft de lidmatenkring de laatste jaren zijn boekje over het leven van Jozef behandeld. Veel meer informatie kunt u vinden op zijn website: https://www.mklaassen.net.


Zondagmiddag 3 november hoopt ds. Klaassen voor te gaan en na de dienst kunt u het echtpaar Klaassen Gods zegen toe wensen. De verdere kennismaking met de gemeente, pastorie, algemene kerkenraad en kerkenraad etc. staat gepland op 5 november. We bidden om gezegende ontmoetingen, bovenal die onder het Woord! Op D.V. 13 november moet de beslissing uiterlijk vallen. Ondertussen hopen en bidden wij dat de HEERE in de predikantsvacature zal voorzien en geloven we dat ook dit beroep in Zijn hand ligt. Een beroep brengt onrust in de pastorie. Toch weet ds. Klaassen dat zijn toekomst in Gods hand ligt, zo hebben we bij hem beluisterd. We vragen om uw en jouw voorbede! Wilt u meeleven:

ds. M. Klaassen

Hoogaars 25

4341 ML Arnemuiden

Tel. 0118 – 310058

Email. mklaassen@solcon.nl

Uit de vele ingediende aanbevelingen heeft wijkkerkenraad I in zijn vergadering van 17 oktober jl. de volgende dubbeltallen in alfabetische volgorde gesteld:

  • Vacature diaken Van Dalfsen:  W.H. van Regteren, Oosterholtseweg 25 en H.J. Schreuder, Karthuizerlaan 48
  • Vacature diaken Grootenhuis: J.P. Droogendijk, Grafhorsterweg 43a en J.W.J. de Vries, Burgemeester Visserweg 35
  • Vacature ouderling Versteeg: J. Rook, Tichlerstraat 31 en J.H. Rozendal, Graspieper 60.

De stemmingsvergadering is gepland op D.V. donderdag 7 november om 19.30 uur in de Dorpskerk. We hopen dat de vacatures spoedig vervuld worden. Wilt u dit een plek geven in uw voorbede?

Eind dit jaar zijn de broeders ouderling K.A. van der Linde, diaken J. Klooster en diaken J. Prins aftredend. Zij hebben aangegeven zich weer herkiesbaar te stellen. Daar zijn we erg dankbaar voor en als voor deze vacatures geen aanbevelingen worden ingediend uiterlijk 5 oktober, dan worden zij verkozen verklaard.

Diaken P. van Dalfsen is aftredend en niet herkiesbaar. Aan een periode van zo’n 12 jaar trouwe dienst als ambtsdrager komt een eind. Diaken A. Grootenhuis is aftredend en stelt zich niet meer herkiesbaar na 9 jaar dienen in het ambt. Daarnaast is er nog de vacature ouderling G.J. Versteeg.

Stemgerechtigde leden van wijkgemeente I hebben tot en met 5 oktober gelegenheid om aanbevelingen in te dienen voor deze drie vacatures. Dat kan schriftelijk of per mail bij scriba J. Hofstede. Desgewenst kunt u per mail bij de scriba een lijst met belijdende, mannelijke leden opvragen.

De stemmingsvergadering is gepland op D.V. donderdag 7 november om 19.30 uur in de Dorpskerk.

We hopen op en bidden om spoedige vervulling van de vacatures.

Naast de zondagse erediensten, staan er voor de komende maanden ook weer een aantal Bijbellezingen gepland. Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd. Is het niet geweldig dat we, te midden van alles wat er gaande is in de wereld, in vrijheid samen mogen komen om ons te verdiepen in het Woord van God.

Tijdens de komende Bijbellezingen willen we stil staan bij de richter Gideon.

Samen met Simson is hij een van de bekendste richters door wie God geschiedenis heeft geschreven. Een mens met zijn vragen en twijfels wordt door de Heere ingeschakeld en klaargemaakt voor een geweldige taak. De naam van zijn afgeslankte leger is spreekwoordelijk geworden: ‘Gideonsbende’. Een overblijfsel van 300 man. Daarmee versloeg hij de Midianieten.

Wat wil de Heere ons door de geschiedenis van deze richter leren?

En wat heeft de tijd waarin hij werd geroepen ons te zeggen?

De eerstvolgende Bijbellezing is op D.V. donderdag 26 september om 19.30 uur in de Dorpskerk.

We lezen Richteren 6 : 1 – 16. Hier wordt de situatie getekend waaronder Gideon geroepen werd.

We hopen op een gezegende ontmoeting.

Ds. J. de Jong

Ook komend seizoen is er weer een breed aanbod om naast de zondagse erediensten toegerust te worden vanuit Gods Woord en om elkaar te spreken rond de geopende Bijbel.
We ontmoeten u en jou graag!
Naast het vertrouwde aanbod, wordt dit seizoen ook gestart met een studie-/leeskring.

Het totale overzicht vindt u in het overzicht winterwerk wijk I en voor wat betreft de catechese staat de info op overzicht catechisaties.

Hartelijk dank voor het indienen van uw aanbevelingen! Heel veel gemeenteleden hebben gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid om namen van predikanten en/of proponenten aan te reiken. Als kerkenraad hopen we daar ons voordeel mee te doen! In onze vergadering van D.V. 19 september hopen we de groslijst vast te stellen en te bepalen op wie we een beroep willen uitbrengen. Aangezien het gebed de kurk is waar de gemeente op drijft, vragen wij om uw voortdurend gebed voor het beroepingswerk.


Als kerkenraad zijn we dankbaar voor de voortgang van het beroepingswerk:

  • We hebben de Algemene Kerkenraad toestemming gevraagd om te mogen gaan beroepen en die toestemming is verleend.
  • In onze kerkenraadsvergadering van 3 juli jl. hebben we de profielschets voor de te beroepen predikant vastgesteld.
  • Aan het breed-moderamen van de classis is toestemming gevraagd om te mogen beroepen. Bij de aanvraag is de profielschets meegestuurd, evenals de aanvraag voor een solvabiliteitsverklaring. Op 17 juli is de gevraagde toestemming verleend en is de solvabiliteitsverklaring afgegeven.
  • Aan het secretariaat beroepingswerk is advies gevraagd en verkregen.
  • Belijdende leden van wijkgemeente I hebben tot en met 23 augustus 2019 gelegenheid gehad om aanbevelingen in te dienen bij de scriba van de kerkenraad.
  Samen met 60 andere jongeren mocht ik in de afgelopen periode weer naar Kerkrade voor evangelisatie.

Als we aankomen bij het kamphuis is er meteen al herkenning, ondanks dat we elkaar nog niet allemaal kennen. Samen zijn we toch één in ons verlangen om getuige te mogen zijn! We zien er allemaal ook tegenop, en toch mogen we in deze week ervaren dat het God Zelf is die aan het werk is in deze stad. We mogen zien dat de gesprekken huis-aan-huis en de kinderclubs mogen bijdragen aan de groei van Gods Koninkrijk. Moeders die net zo hard meedoen met de kinderen tijdens de kinderclub om de Bijbeltekst te leren, vragen stellen via de kinderen, omdat ze de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. Een oudere buurman die graag mee wil doen met de kinderclub in één van de wijken, een vader die vraagt of we voor hem willen bidden omdat hij ziek is en graag zijn leven in Gods dienst wil stellen. Kinderen die tijdens de clubs oprecht willen weten hoe ze vergeving van zonden kunnen krijgen. We mogen ze leren Bijbellezen en bidden.

Het zijn de dingen die ons deze week mogen bemoedigen en vreugde geven, ondanks de dichte deuren die er ook zijn, de afwijzing van Jezus Christus, boosheid die we tegenkomen in de gesprekken. 's Avonds mogen we samen de lof aan Hem toezingen. Alle lof, dank en eer aan Hem!

Rieneke van Dorsten

Ook in vacaturetijd hopen we - in afhankelijkheid van de Heere - op goede wijze invulling te geven aan het pastoraat. Uiteraard kunt u daarvoor terecht bij uw sectie-ouderling!

Hebt u een specifieke vraag, dan kunt u contact opnemen met ouderling Meuleman (tel. 06 – 26764988 of mail: w.meuleman@telfort.nl), die als aanspreekpunt voor het pastoraat fungeert. Via hem lopen ook de contacten met ds. Harteman, die onder meer beschikbaar is voor (crisis)pastoraat, rouwdiensten en begrafenissen.

We zijn dankbaar dat ds. Harteman zijn al jarenlange werk onder ons wil voortzetten en dat ds. Van der Velden bereid is stand-by te zijn!

Verzoeken om voorbede kunt u op dezelfde wijze indienen of naar de scriba mailen. De scriba wil deze graag uiterlijk op de vrijdag en vóór 18.00 uur hebben.

We hopen niets te missen, maar helpt u ons gerust herinneren als we iets (dreigen te) vergeten!