Nieuws wijk I

Aan het einde van dit jaar zijn aftredend en herkiesbaar:
- De ouderlingen van de Boogaart, Bouma, Pennekamp, Van Boven en Kaat;
- De ouderlingen-kerkrentmeester Juffer en De Ruiter;
- Jeugdouderling van de Molen;
- Diaken Kanis.

Aan het einde van dit jaar is diaken Van den Belt aftredend en niet herkiesbaar omdat hij 3 termijnen heeft mogen dienen.
De ouderlingen Van Boven en Kaat stellen zich, om persoonlijke redenen, niet herkiesbaar waardoor er aan het einde van dit jaar 3 vacatures in de kerkenraad ontstaan: 2 x ouderling en 1 x diaken.
Als kerkenraad vinden we het erg jammer dat zij zich niet herkiesbaar stellen omdat we met hen veel ervaring en wijsheid gaan missen. Tegelijk is het goed om te realiseren dat wij tijdelijk mogen dienen in Gods koninkrijk, maar dat Hij de Koning van de kerk is die dezelfde is en blijft! De kerk is gelukkig! niet afhankelijk van mensen.

Wanneer er geen tegenkandidaten worden ingediend tegen de broeders die zich wel herkiesbaar stellen worden zij als herkozen verklaard en begin volgend jaar herbevestigd.

Voor de vacatures van 2 ouderlingen en 1 diaken worden de stemgerechtigde leden van wijk 1 uitgenodigd om namen in te dienen van belijdende, mannelijke, leden uit wijk 1. Dit kan tot uiterlijk zaterdag 30 oktober bij de scriba van kerkenraad wijk 1. Graag bij uw aanbeveling aangeven om welke vacature het gaat. Desgewenst kunt u bij de scriba een lijst met mannelijke belijdende leden opvragen.

Naar aanleiding van de gewijzigde coronamaatregelen is voor de kerkdiensten het volgende besloten:

Aanmelden voor de diensten is niet meer nodig, u bent van harte welkom om beide diensten te bezoeken! Wel houden we ons aan de bestaande basisregels:
- Was vaak je handen (desinfecteer je handen bij binnenkomst);
- Heeft u (corona) klachten? Blijf thuis en laat u testen;
- De 1,5 meter afstand regel is gewijzigd naar "houd gepaste afstand";
- Jassen en tassen nemen we mee de bank in;
- Collecteren blijven we voorlopig bij de uitgang doen.

Wanneer u toch graag nog de 1,5 meter afstand houdt kunt u zich aanmelden. In de kerk zijn dan plaatsen gereserveerd op de stoelen en de vakken links en rechts van de stoelen. Heeft u hier nog vragen over neemt u dan contact op met uw wijk-ouderling? Met elkaar zoeken we dan naar een passende oplossing.

Aanmelden diensten wijk 1 voor 1,5m afstand plaats  

 

Psalm 116 : 10 en 11
Danklied van een verloste


Ik zal Uw naam met dankerkentenis
Verheffen, U al mijn geloften brengen;
Ik Zal liefde en lof voor U ten offer mengen,
In het heiligdom, waar 't volk vergaderd is.

Ik zal met vreugde in het huis des HEEREN gaan,
Om daar met lof Uw groten naam te danken.
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken:
Elk heffe met mij den lof des HEEREN aan!

Belijdenis doen – Jij? - U?

Nu de zomervakantie (bijna) voorbij is, komt het er misschien van om je op te geven.

Is belijdenis doen belangrijk? Ja, op zeker moment wordt in je leven een keuze gevraagd. Niet alleen innerlijk, maar ook openlijk. Ofwel: een antwoord wordt gevraagd op Gods komen tot jou in Zijn Woord, in de Heilige Doop, in Zijn bemoeienis met je leven. De Heere is het ook zeker waard dat je Hem belijdt. Vind je ook niet?!We doen dat ’s zondags in de kerk met de woorden van de 12 geloofsartikelen. We doen dat doordeweeks in onze werk- en schoolsituatie, als we geroepen worden iets goeds over de Heere Jezus te zeggen. We doen dat, als het goed is, ook eenmaal in ons leven in het openbaar in de belijdenisdienst, als we ons jawoord voor Hem uitspreken. Het is de Heere Zelf Die door middel van Zijn Woord en Geest dit jawoord in ons hart wil leggen. Het mag voor jou ook een zaak van gebed zijn: Heere, leer mij U belijden.

Wat gaan we doen? We bespreken met elkaar een aantal belangrijke bijbelse thema’s. En omdat we bewust gemeente willen zijn op gereformeerde grondslag bespreken we ook vragen en antwoorden van de Heidelbergse Catechismus. We gaan er ook een aantal van leren uit ons hoofd en hart.

Wanneer komen we bij elkaar? Zoals het er nu uitziet, zal de eerste keer zijn op D.V. dinsdag  5 oktober in De Zaaier. Daarna elke dinsdagavond. Vermoedelijk vanaf 19.30 of 20.00 uur.

Welke invloed heeft de corona-situatie? We zien er naar uit om fysiek bijeen te komen. Aan welke coronamaatregelen we ons dan hebben te houden is nu nog niet precies bekend.

Hoe meld je je aan? Dat kan bij mij. Mij is gevraagd om in het komend seizoen de belijdenisgroep weer te begeleiden. Daar zie ik opnieuw naar uit. Ook al is het natuurlijk heel jammer dat de vacature van ds. Lubbers nog voortduurt. Zelf ben ik sinds drie jaar met emeritaat en woon in Hoevelaken.

Heb je nog vragen? Misschien vragen over het belijden van de Heere. Je mag mij erover mailen of je eigen wijkouderling hierover aanspreken.

Aanmelden is mogelijk tot 1 oktober. Ik zie uit naar je reactie.

 

Met een hartelijke groet en tot nader contact,
ds. J.P. Nap                                                                                                                                              E: dsjpnap@hetnet.nl

Huwelijkscatechese
Hebben jullie trouwplannen? Treffen jullie voorbereidingen voor je huwelijk? Dan is het heel belangrijk om samen stil te staan bij wat de Bijbel zegt over het ( christelijk) huwelijk. We vinden het als kerkenraad heel belangrijk daar aandacht aan te besteden.

Daarom is er voor stellen die van plan zijn te gaan trouwen en die hun huwelijk willen laten bevestigen in de Hervormde Gemeente te IJsselmuiden- Grafhorst de huwelijkscatechese. De kerkenraad gaat er van uit dat daaraan wordt deelgenomen.

Gedurende vijf avonden staan we stil bij vragen als:

  • Wat zegt de Bijbel over het huwelijk; Het huwelijk als verbond!
  • Wat verwachten we van ons huwelijk, kennen we elkaars manieren van communiceren. Wat is een Bijbelse manier van communiceren?
  • Groeien in de huwelijksrelatie. Hoe gaan we om met conflicten en problemen?
  • Hoe denken we over de verdeling van werken en zorgen en hoe beleven we seksualiteit?
  • Huisgodsdienst. Hoe gaan we straks in ons eigen gezin vormgeven aan de praktijk van het geloofsleven?

Boeiende onderwerpen waarover we, na korte inleidingen, met elkaar in gesprek zullen gaan. Doel: beter voorbereid te zijn op het huwelijk, waarvan de Heere Zelf de Bron van liefde en trouw is!

De avonden van huwelijkscatechese worden in principe jaarlijks in het najaar gehouden in één van de zalen van de Zaaier of thuis in een huiselijke sfeer bij ouderling M.(Rien) ten Brinke die (samen met zijn vrouw Dorien) de leiding over deze avonden heeft. Opgave: mtenbrinke@dorpskerk.com 

Ook in vacaturetijd hopen we - in afhankelijkheid van de Heere - op goede wijze invulling te geven aan het pastoraat. Uiteraard kunt u daarvoor terecht bij uw sectie-ouderling!

Hebt u een specifieke vraag, dan kunt u contact opnemen met ouderling Meuleman (tel. 06 – 26764988 of mail: wmeuleman@dorpskerk.com), die als aanspreekpunt voor het pastoraat fungeert. Via hem lopen ook de contacten met ds. Harteman, die onder meer beschikbaar is voor (crisis)pastoraat, rouwdiensten en begrafenissen.

We zijn dankbaar dat ds. Harteman zijn al jarenlange werk onder ons wil voortzetten en dat ds. Van der Velden bereid is stand-by te zijn!

Verzoeken om voorbede kunt u op dezelfde wijze indienen of naar de scriba mailen. De scriba wil deze graag uiterlijk op de vrijdag en vóór 18.00 uur hebben.

We hopen niets te missen, maar helpt u ons gerust herinneren als we iets (dreigen te) vergeten!