Nieuws wijk I

Naast de zondagse erediensten, staan er voor de komende maanden ook weer een aantal Bijbellezingen gepland. Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd. Is het niet geweldig dat we, te midden van alles wat er gaande is in de wereld, in vrijheid samen mogen komen om ons te verdiepen in het Woord van God.

Tijdens de komende Bijbellezingen willen we stil staan bij de richter Gideon.

Samen met Simson is hij een van de bekendste richters door wie God geschiedenis heeft geschreven. Een mens met zijn vragen en twijfels wordt door de Heere ingeschakeld en klaargemaakt voor een geweldige taak. De naam van zijn afgeslankte leger is spreekwoordelijk geworden: ‘Gideonsbende’. Een overblijfsel van 300 man. Daarmee versloeg hij de Midianieten.

Wat wil de Heere ons door de geschiedenis van deze richter leren?

En wat heeft de tijd waarin hij werd geroepen ons te zeggen?

De eerstvolgende Bijbellezing is op D.V. donderdag 26 september om 19.30 uur in de Dorpskerk.

We lezen Richteren 6 : 1 – 16. Hier wordt de situatie getekend waaronder Gideon geroepen werd.

We hopen op een gezegende ontmoeting.

Ds. J. de Jong

Ook komend seizoen is er weer een breed aanbod om naast de zondagse erediensten toegerust te worden vanuit Gods Woord en om elkaar te spreken rond de geopende Bijbel.
We ontmoeten u en jou graag!
Naast het vertrouwde aanbod, wordt dit seizoen ook gestart met een studie-/leeskring.

Het totale overzicht vindt u in het overzicht winterwerk wijk I en voor wat betreft de catechese staat de info op overzicht catechisaties.

Hartelijk dank voor het indienen van uw aanbevelingen! Heel veel gemeenteleden hebben gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid om namen van predikanten en/of proponenten aan te reiken. Als kerkenraad hopen we daar ons voordeel mee te doen! In onze vergadering van D.V. 19 september hopen we de groslijst vast te stellen en te bepalen op wie we een beroep willen uitbrengen. Aangezien het gebed de kurk is waar de gemeente op drijft, vragen wij om uw voortdurend gebed voor het beroepingswerk.


Als kerkenraad zijn we dankbaar voor de voortgang van het beroepingswerk:

  • We hebben de Algemene Kerkenraad toestemming gevraagd om te mogen gaan beroepen en die toestemming is verleend.
  • In onze kerkenraadsvergadering van 3 juli jl. hebben we de profielschets voor de te beroepen predikant vastgesteld.
  • Aan het breed-moderamen van de classis is toestemming gevraagd om te mogen beroepen. Bij de aanvraag is de profielschets meegestuurd, evenals de aanvraag voor een solvabiliteitsverklaring. Op 17 juli is de gevraagde toestemming verleend en is de solvabiliteitsverklaring afgegeven.
  • Aan het secretariaat beroepingswerk is advies gevraagd en verkregen.
  • Belijdende leden van wijkgemeente I hebben tot en met 23 augustus 2019 gelegenheid gehad om aanbevelingen in te dienen bij de scriba van de kerkenraad.
  Samen met 60 andere jongeren mocht ik in de afgelopen periode weer naar Kerkrade voor evangelisatie.

Als we aankomen bij het kamphuis is er meteen al herkenning, ondanks dat we elkaar nog niet allemaal kennen. Samen zijn we toch één in ons verlangen om getuige te mogen zijn! We zien er allemaal ook tegenop, en toch mogen we in deze week ervaren dat het God Zelf is die aan het werk is in deze stad. We mogen zien dat de gesprekken huis-aan-huis en de kinderclubs mogen bijdragen aan de groei van Gods Koninkrijk. Moeders die net zo hard meedoen met de kinderen tijdens de kinderclub om de Bijbeltekst te leren, vragen stellen via de kinderen, omdat ze de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. Een oudere buurman die graag mee wil doen met de kinderclub in één van de wijken, een vader die vraagt of we voor hem willen bidden omdat hij ziek is en graag zijn leven in Gods dienst wil stellen. Kinderen die tijdens de clubs oprecht willen weten hoe ze vergeving van zonden kunnen krijgen. We mogen ze leren Bijbellezen en bidden.

Het zijn de dingen die ons deze week mogen bemoedigen en vreugde geven, ondanks de dichte deuren die er ook zijn, de afwijzing van Jezus Christus, boosheid die we tegenkomen in de gesprekken. 's Avonds mogen we samen de lof aan Hem toezingen. Alle lof, dank en eer aan Hem!

Rieneke van Dorsten

Ook in vacaturetijd hopen we - in afhankelijkheid van de Heere - op goede wijze invulling te geven aan het pastoraat. Uiteraard kunt u daarvoor terecht bij uw sectie-ouderling!

Hebt u een specifieke vraag, dan kunt u contact opnemen met ouderling Meuleman (tel. 06 – 26764988 of mail: w.meuleman@telfort.nl), die als aanspreekpunt voor het pastoraat fungeert. Via hem lopen ook de contacten met ds. Harteman, die onder meer beschikbaar is voor (crisis)pastoraat, rouwdiensten en begrafenissen.

Van D.V. 19 juli tot en met 9 augustus heeft ds. Harteman vakantie en die weken kunnen we in urgente situaties een beroep doen op onze oud-predikant ds. Van der Velden.  We zijn dankbaar dat ds. Harteman zijn al jarenlange werk onder ons wil voortzetten en dat ds. Van der Velden bereid is stand-by te zijn!

Verzoeken om voorbede kunt u op dezelfde wijze indienen of naar de scriba mailen. De scriba wil deze graag uiterlijk op de vrijdag en vóór 18.00 uur hebben.

We hopen niets te missen, maar helpt u ons gerust herinneren als we iets (dreigen te) vergeten!