Nieuws wijk I

Wie had kunnen denken dat het op enig moment niet meer mogelijk zou zijn om 's zondags als gehele gemeente samen te komen onder de verkondiging van het Woord? Laten we dankbaar zijn voor de alternatieve mogelijkheden! Wees trouw in het mee beleven van de erediensten en bid en zing mee!  

Zondagse erediensten
Als wijkkerkenraad I vinden wij het ook in deze omstandigheden waardevol en nodig dat er erediensten gehouden worden! De HEERE regeert, Hij is het waard, wij hebben de verkondiging van het Evangelie zo nodig èn ook nu willen we onze noden brengen voor Gods aangezicht! De erediensten worden door de voorganger en een deel van de kerkenraad ingevuld.

In plaats van ds. Mijnheer hoopt ds. G.H. Molenaar morgen voor te gaan. U kunt weer meeleven via de livestream (kerkdienst met beeld en geluid): om 9.30 uur, prop. A. Vonk Noordergraaf en om 18.30 uur, ds. G.H. Molenaar of via de kerkradio natuurlijk.

We hopen op en bidden om gezegende erediensten.

Psalm 42 vers 5

Maar de HEER' zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;
'k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.


Besloten is om de gemeentelijke activiteiten voorlopig te annuleren. Dat geldt dus ook voor de belijdeniscatechese. Ds. Nap houdt contact met de belijdeniscatechisanten. Laten we hen een plek geven in onze voorbede!


Huisbezoeken
Huisbezoeken worden tot een minimum beperkt. Uitzondering is het crisis- en rouwpastoraat en ook dat gaat in nauw overleg. Het is een bijzondere tijd, moeilijk soms ook. Wanneer u dat wenst, mag u gerust zelf contact zoeken met uw ouderling. Zijn telefoonnummer staat hier: https://dorpskerk.com/2016-06-26-14-11-03. Ook telefonisch is het mogelijk om elkaar te spreken, te lezen en te bidden.


De kerkenraad hoopt op uw begrip voor deze maatregelen.  

      

Beste jongere, in de pers, ook in de kerkelijke pers, komen we allerlei uitspraken tegen die proberen een morele of geestelijke duiding te geven aan de coronacrisis. Het is terecht dat op een dieper niveau nagedacht wordt dan alleen het nemen van maatregelen.

We belijden dat we als christenen het vaste kompas van Gods Woord hebben ontvangen. Dat wil niet zeggen dat we zomaar gemakkelijke antwoorden kunnen geven. Het vraagt zorgvuldig luisteren en vooral gebed om licht van de Heilige Geest. Maar we mogen ook niet zwijgen. De Heere heeft ons hierin echt iets te zeggen. In een aantal korte vragen en antwoorden probeert ds. P.D.J. Buijs in dit filmpje een Bijbelse duiding te geven.


Wellicht heb je veel vragen, ervaar je onrust, angst, onzekerheid. Zie, juist in deze lijdenstijd, op de Heiland die geneest van het grootste virus, de zonde. Hij droeg niet alleen onze zonden, maar is nog steeds een medelijdende en biddende Hogepriester. Als we schuilen bij Hem zijn we veilig voor tijd en eeuwigheid, naar ziel en naar lichaam.
 
Van harte Gods zegen en nabijheid gewenst.

Met hartelijke groet,

Marieke Griffioen
Projectleider ABC van het Geloof

In deze weken met elkaar nadenken over 'Hoop'. Het kan op zondag, maar ook zeker door de week als toch veel anders is... 
Deze waardevolle suggestie kregen we aangereikt en geven we graag door: https://mailchi.mp/abcvanhetgeloof/geen-kerkdienst-of-zondagsschool-morgen-gebruik-abc?e=9785895f90.

Afbeeldingsresultaat voor ds. emaus

Op D.v. woensdag 26 februari lezen we Openbaring 13: 1-10 (lees daarbij ook Daniel 7: 1-8 en 15-18).

Johannes ziet een beest uit de zee opkomen, dat zich in dienst van de satan stelt. Dit eerste beest ontvangt van de draak kracht en grote volmacht (vers 2). We zullen zien dat dit beest een duivelse imitatie van Christus is. We hopen er tijdens de Bijbellezing meer over te horen. We zien uit naar een goede ontmoeting onder het Woord van God.

Met hartelijke groet, ds. W.P. Emaus (Urk).


Tijdens de Bijbellezingen staan we stil bij Openbaring 12 en 13. We gaan eerst nadenken over de draak (satan), die de vrouw (de kerk) wil vernietigen. In het visioen van Openbaring 13 zien we twee beesten voorbijkomen. We lezen dat het beest via het beeld werkt om zoveel mogelijk mensen te verleiden. Kortom: het beest richt zich tegen (de volgelingen van) het Lam. Wie zal het gaan winnen? We zullen zien dat deze visioenen ook veel te zeggen hebben voor onze tijd. Het beest werkt bij voorkeur door het beeld... Wat heeft ons dat nú te zeggen?

‘…dat zij God kennen….’

Vrijdagavond 8 november zijn we als Jeugdvereniging en kerkenraadsleden bij elkaar gekomen voor de Evangelisatieactie. Allereerst zijn we dankbaar voor de onderlinge betrokkenheid. Wat kunnen we veel van en met elkaar leren. Het was goed om elkaar rondom de bijbel te ontmoeten en met gevouwen handen onze afhankelijkheid te belijden. Want wat is het spannend als je niet weet wie je zult ontmoeten, als je niet weet wat je moet zeggen… Onze hulp is van de Heere.

We zijn in tweetallen langs enkele adressen geweest. We kwamen bij mensen die wel lid zijn van onze gemeente, maar die om uiteenlopende redenen de kerk niet meer bezoeken.

Wat is het rijk om als jongeren en ouderen van onze gemeente samen opzoek te gaan naar die mensen, die we op zondag missen.  Niet om ze de les te lezen. Maar om ze het evangelie te brengen. En om ze te laten weten dat ze gezien worden.

We hebben ze een prachtige kaart en een evangelisatie bijbel mogen overhandigen.

Het waren mooie ontmoetingen. Er is van hart tot hart gesproken en een enkeling liet ons zelfs binnen. We zijn de Heere dankbaar hiervoor.

Wilt u bidden of de Heere doormiddel van de korte bezoeken, door wil werken in de harten van deze mensen? Dat ze voor het eerst of opnieuw hun hart open stellen voor de Heere?

 

Reacties van enkele jongeren:

‘Het meest bijzondere aan deze avond vond ik dat we samen met een ouderling op stap gingen en samen het evangelie mochten brengen bij randkerkelijke mensen. Om zo als jongeren betrokken te mogen zijn bij het werk wat in de gemeente wordt verricht, vind ik een bijzondere ervaring.’

‘Het meest bijzondere aan deze avond vond ik dat ook deze randkerkelijke mensen niet vergeten worden.’

‘Wat me bijgebleven is, is dat er positief werd gereageerd aan de deur op het bezoek en dat men ook geïnteresseerd is.’

  

Ook komend seizoen is er weer een breed aanbod om naast de zondagse erediensten toegerust te worden vanuit Gods Woord en om elkaar te spreken rond de geopende Bijbel.
We ontmoeten u en jou graag!
Naast het vertrouwde aanbod, wordt dit seizoen ook gestart met een studie-/leeskring.

Het totale overzicht vindt u in het overzicht winterwerk wijk I en voor wat betreft de catechese staat de info op overzicht catechisaties.
  Samen met 60 andere jongeren mocht ik in de afgelopen periode weer naar Kerkrade voor evangelisatie.

Als we aankomen bij het kamphuis is er meteen al herkenning, ondanks dat we elkaar nog niet allemaal kennen. Samen zijn we toch één in ons verlangen om getuige te mogen zijn! We zien er allemaal ook tegenop, en toch mogen we in deze week ervaren dat het God Zelf is die aan het werk is in deze stad. We mogen zien dat de gesprekken huis-aan-huis en de kinderclubs mogen bijdragen aan de groei van Gods Koninkrijk. Moeders die net zo hard meedoen met de kinderen tijdens de kinderclub om de Bijbeltekst te leren, vragen stellen via de kinderen, omdat ze de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. Een oudere buurman die graag mee wil doen met de kinderclub in één van de wijken, een vader die vraagt of we voor hem willen bidden omdat hij ziek is en graag zijn leven in Gods dienst wil stellen. Kinderen die tijdens de clubs oprecht willen weten hoe ze vergeving van zonden kunnen krijgen. We mogen ze leren Bijbellezen en bidden.

Het zijn de dingen die ons deze week mogen bemoedigen en vreugde geven, ondanks de dichte deuren die er ook zijn, de afwijzing van Jezus Christus, boosheid die we tegenkomen in de gesprekken. 's Avonds mogen we samen de lof aan Hem toezingen. Alle lof, dank en eer aan Hem!

Rieneke van Dorsten

Ook in vacaturetijd hopen we - in afhankelijkheid van de Heere - op goede wijze invulling te geven aan het pastoraat. Uiteraard kunt u daarvoor terecht bij uw sectie-ouderling!

Hebt u een specifieke vraag, dan kunt u contact opnemen met ouderling Meuleman (tel. 06 – 26764988 of mail: w.meuleman@telfort.nl), die als aanspreekpunt voor het pastoraat fungeert. Via hem lopen ook de contacten met ds. Harteman, die onder meer beschikbaar is voor (crisis)pastoraat, rouwdiensten en begrafenissen.

We zijn dankbaar dat ds. Harteman zijn al jarenlange werk onder ons wil voortzetten en dat ds. Van der Velden bereid is stand-by te zijn!

Verzoeken om voorbede kunt u op dezelfde wijze indienen of naar de scriba mailen. De scriba wil deze graag uiterlijk op de vrijdag en vóór 18.00 uur hebben.

We hopen niets te missen, maar helpt u ons gerust herinneren als we iets (dreigen te) vergeten!