Nieuws wijk I

Tijdens de stemmingsvergadering van wijkgemeente I op 7 november zijn de broeders Droogendijk en Schreuder gekozen tot diaken en broeder Rozendal tot ouderling. De broeders Droogendijk en Rozendal hebben hun verkiezing aanvaard en broeder Schreuder heeft bedankt. Het stemt dankbaar dat in twee vacatures is voorzien en het is ons gebed dat ook de laatste vacature spoedig ingevuld kan worden.

Vanavond heeft ds. Klaassen meegedeeld dat hij zich genoodzaakt ziet te bedanken voor het uitgebrachte beroep. Hij schrijft ondermeer: ‘Ik doe dat met pijn in het hart. Allereerst omdat we als gezin de indruk kregen dat wijkgemeente 1 te IJsselmuiden een prettige omgeving zou zijn om te werken en te kerken, een gemeente waar we ons thuis zouden voelen. In de tweede plaats omdat ik een innerlijk verlangen bij mezelf bespeurde om deze roeping aan te nemen en de herdersstaf over uw gemeente op te nemen. Ik was van harte gewillig om deze weg te gaan. Toch is, ondanks aanhoudend gebed, de deur naar IJsselmuiden door de Heere niet geopend.’

Een teleurstellend bericht voor onze wijkgemeente. Het is de Heere, Die Zijn dienstknechten zendt tot wie Hij wil en wanneer Hij wil. Zijn wil geschiede. Hij vergist Zich niet, ook al doet dit besluit pijn. Wat rest is gevouwen handen en de Heere vragen te voorzien in een herder en leraar voor de kudde hier. Onze hoop en verwachting is en blijft van de HEERE.

De Plaatselijke Regeling wijk I is vastgesteld en deze kunt u op deze pagina vinden.

Gerelateerde afbeelding

Graag nodig ik u uit voor de vierde Bijbellezing.

Op D.V. donderdag 21 november hopen we elkaar weer te ontmoeten rondom het Woord van God, voor de vierde Bijbellezing over de richter Gideon.

Daar staat Gideon dan, met een leger van 300 man… De Heere echter laat Gideon opnieuw weten dat Hij getrouw is aan Zijn gesproken woord: ‘Gij zult Israël uit de hand van de Midianieten verlossen.’ Nu laat de Heere het hem zien. En dan komt de strijd zelf. Ook daar valt het nodige, ook voor onszelf, over te leren…

Hartelijk welkom om 19.30 uur in de Dorpskerk. De voorzang is Psalm 40 : 2 en 8. We lezen Richteren 7 vanaf vers 9.

Ds. J. de Jong

Deze week is de beroepingscommissie naar Arnemuiden getogen om de beroepsbrief te overhandigen. Opnieuw werden we hartelijk ontvangen door ds. Klaassen, zijn vrouw en de drie oudste kinderen. Leuke anekdote is dat Jeanne (7 jaar) de topografie voor Overijssel moet leren. ‘Ik heb al een 2, want je naam goed schrijven is een punt en ik weet waar IJsselmuiden ligt…’ Tijdens de koffie werd ‘de enveloppe met inhoud’ overhandigd. We stonden even kort stil bij met name de laatste alinea van de profielschets, de beschrijving van de gemeente, het nieuwe beleidsplan en de beroepsbrief met bijlage. Ds. Klaassen gaf al snel in het gesprek aan dat hij wist hoe hij in Arnemuiden is gekomen en dat hij ook alleen naar IJsselmuiden-Grafhorst kan en zal overkomen als de Heere het hem duidelijk maakt. We hadden een openhartig gesprek. Desgevraagd gaf mevrouw Klaassen aan dat ze niet gebukt gaan onder het beroep, want de Heere zorgt en leidt altijd zo is hun ervaring. Dominee Klaassen en zijn vrouw vroegen van alles over de gemeente en daaruit blijkt grote betrokkenheid. De tijd vloog. Van den Boogaart heeft de avond afgesloten vanuit Jesaja 53 en dan met name die eerste woorden: ‘wie heeft onze prediking geloofd?’. Waardevol om het beroep ook in het gebed in de hand van de Heere te leggen, omdat Hij roept en zendt.

Wie is ds. Klaassen?

Dominee Klaassen is 38 jaar. Zijn vrouw en hij hebben vier dochters: Karlijn (13), Suzanne (9), Jeanne (7) en Abigaïl (0). Een vrouwenhuishouding! Toen wij daar waren, gaf één van de dochters ook aan dat haar vader blij is dat hij op zondag een keer tussen de mannen mag zitten…

 Ds. Klaassen studeerde van 1999-2005 theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 2006 rondde hij zijn kerkelijke opleiding af waarna hij als predikant bevestigd werd in de hervormde gemeente Hedel. In 2011 deed hij intrede in de hervormde gemeente Sliedrecht (wijkgemeente 3) en sinds juli 2015 dient hij de Hervormde gemeente van Arnemuiden. In 2013 promoveerde hij aan de PThU te Amsterdam op een proefschrift over de rechtvaardigingsleer, getiteld ‘In Christus rechtvaardig’.

Dominee Klaassen schrijft ook graag: artikelen, blogs en boeken. Zo heeft de lidmatenkring de laatste jaren zijn boekje over het leven van Jozef behandeld. Veel meer informatie kunt u vinden op zijn website: https://www.mklaassen.net.


Zondagmiddag 3 november hoopt ds. Klaassen voor te gaan en na de dienst kunt u het echtpaar Klaassen Gods zegen toe wensen. De verdere kennismaking met de gemeente, pastorie, algemene kerkenraad en kerkenraad etc. staat gepland op 5 november. We bidden om gezegende ontmoetingen, bovenal die onder het Woord! Op D.V. 13 november moet de beslissing uiterlijk vallen. Ondertussen hopen en bidden wij dat de HEERE in de predikantsvacature zal voorzien en geloven we dat ook dit beroep in Zijn hand ligt. Een beroep brengt onrust in de pastorie. Toch weet ds. Klaassen dat zijn toekomst in Gods hand ligt, zo hebben we bij hem beluisterd. We vragen om uw en jouw voorbede! Wilt u meeleven:

ds. M. Klaassen

Hoogaars 25

4341 ML Arnemuiden

Tel. 0118 – 310058

Email. mklaassen@solcon.nl

Uit de vele ingediende aanbevelingen heeft wijkkerkenraad I in zijn vergadering van 17 oktober jl. de volgende dubbeltallen in alfabetische volgorde gesteld:

  • Vacature diaken Van Dalfsen:  W.H. van Regteren, Oosterholtseweg 25 en H.J. Schreuder, Karthuizerlaan 48
  • Vacature diaken Grootenhuis: J.P. Droogendijk, Grafhorsterweg 43a en J.W.J. de Vries, Burgemeester Visserweg 35
  • Vacature ouderling Versteeg: J. Rook, Tichlerstraat 31 en J.H. Rozendal, Graspieper 60.

De stemmingsvergadering is gepland op D.V. donderdag 7 november om 19.30 uur in de Dorpskerk. We hopen dat de vacatures spoedig vervuld worden. Wilt u dit een plek geven in uw voorbede?

Beste mensen,

 

Op DV 16 november 2019 vindt in Utrecht de 27e Mars voor het Leven plaats. Vanaf 11.00 uur is de inloop in de jaarbeurs in Utrecht, om 12.00 uur start het programma. Dit jaar lopen we dwars door winkelend Utrecht en langs de Dom. Ook dit jaar willen we vanuit Staphorst, Rouveen, Hasselt, Genemuiden, IJsselmuiden en Kampen weer busvervoer naar de Mars organiseren. Gaat u weer mee? U kunt u nu aanmelden voor het busvervoer via https://schreeuwomleven.nl/formulier/aanmelden-vervoer-mars-2019. De laatste jaren zijn we goed vertegenwoordigd.