Nieuws wijk I

Beste jongelui, (en ouders!),

Opnieuw een verlenging van de lockdown waardoor de catechisatie en het andere jeugdwerk nog niet fysiek opgestart kan worden. Omdat het Bijbelse onderwijs belangrijk is zijn we erg blij dat de catecheten bereid zijn om vanaf maandag 25 januari online catechisatie te gaan geven!

We hanteren de dagen en tijden die jullie al gewend waren. De eerste keer online zal jullie catecheet zelf uitleggen hoe de lessen vorm krijgen en wat we van jullie verachten.

Via de mail ontvangen jullie (via je ouders) meer informatie hierover, houd de mail dus goed in de gaten.
Afgelopen zondag, 17 januari, ging ds. Teeuw bij ons voor en het bezoek aan de gemeente staat gepland op 20 januari. D.V. zaterdag 23 januari is de uiterste datum om te beslissen. 

Nu een uitgebreid bezoek aan de gemeente niet mogelijk is en we ds. Teeuw en zijn vrouw a.s. zondag na de dienst geen hand kunnen geven roepen wij u op om via post of mail blijk van uw meeleven en betrokkenheid in dit beroep te geven! En laten we boven alles ds. Teeuw en zijn gezin opdragen in het gebed en bidden of de HEERE hem de weg wil wijzen. Hij is het immers Die roept en zendt en de goede Herder zal ook zorgen voor Zijn kudde in IJsselmuiden-Grafhorst! 

Via deze weg een klein stukje over ons, nu u gemeente een beroep op ons wil uitbrengen. 33 jaar geleden werd ik geboren in Moordrecht, de plaats waar mijn vader toen predikant was én de gemeente waar wij nu al weer vier jaar mogen dienen. Mijn kinder- en jeugdjaren heb ik doorgebracht in verschillende plaatsen. Na de PABO  in Gouda volgde een combinatie van voor de klas staan en de studie Theologie. Mijn vrouw en ik woonden de eerste jaren van ons huwelijk in Papendrecht. Daar werd onze zoon Nathan (6) geboren. In Moordrecht volgde een dochter, Rosalyn (3) en we zijn op dit moment in blijde verwachting van de derde (februari 2021). Dat betekent wel wat drukte komende weken, zeker nu ook beroepen worden uitgebracht. Tegelijk proberen we dit alles te leggen in de handen van de HEERE, Die roept en zendt. Vier jaar geleden opende Hij voor ons de deur naar onze eerste gemeente. Daar hebben we met veel dankbaarheid onze plaats gevonden. En als de Heere naar een nieuw arbeidsveld roept, dan hopen we ook met vreugde verder te reizen. Omdat Hij de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid. Mogen we deze weken vragen om uw voorbede? We hebben het nodig. “Uw wil is altoos wijs en goed”. 

Een hartelijke groet, 

Fam. Ds. P.D. Teeuw
U
iterwaard 26
2841 BL Moordrecht
0182-701233
pdteeuw@gmail.com

 

De kerkdiensten mogen nog door gaan, al is het met weinig kerkgangers! Voorlopig is er sprake van dubbele morgendiensten in de Dorpskerk. De tijden zijn 8.45 uur en 10.30 uur en dat rouleert per zondag net als de tijden van de middagdiensten. Zo heeft elke wijk twee 'vroege' of twee 'late' diensten. Als u naar de kerk mag, wordt u verzocht de ingang aan de Dorpsweg (naast 'het Baken') te gebruiken. 

Om gemeenteleden de mogelijkheid te bieden om de kerkdiensten te bezoeken én om te blijven voldoen aan de richtlijnen vanuit de overheid heeft de kerkenraad besloten om de gemeente per sectie(ouderling) uit te nodigen. We rekenen op uw begrip en medewerking. De plekken die er wel zijn, zien we graag ingevuld natuurlijk! Via deze link komt u op de aanmeldpagina. Hier kiest u voor "wijk 1" en daarna voor de dienst waarvoor uw sectie aan de beurt is. U kunt zich dan aanmelden voor de ochtend of middagdienst. Wanneer u D.V. aan de beurt bent:

- 24-01: Pennekamp (vrije plaatsen op zaterdag voor: Juffer en Van der Wetering)
- 31-01: Vacature Hofstede (vrije plaatsen op zaterdag voor: Van der Hoek en de Ruiter)

Gemeentebrede samenzang is niet mogelijk. Alleen als u op de stoelen of de banken naast de stoelen zit mag u hardop meezingen. Denkt u - naast de bekende maatregelen! - ook aan het dragen van een mondkapje bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk? Als u zit, mag het af. We hopen op en bidden om gezegende diensten in de kerk en thuis!  

Ook thuis kunt u de diensten volgen. Wees trouw in het mee beleven van de erediensten, bid en zing mee! Het is waardevol en de Heere wil Zijn zegen schenken!
D.V. zondag aanstaande:

08.45: ds. M. van Dam (IJsselmuiden)

16.00: ds. P.D. Teeuw (Moordrecht)

Aan de kinderen wordt ook gedacht. Hier het werkboekje voor de ochtenddienst en de middagdienst.

We hopen op en bidden om gezegende erediensten. Er is komende weken géén kinderoppas.

Het gebruiksplan voor de Dorpskerk vindt u hier

Ik hef tot U, die in den hemel zit,
Mijn ogen op, en bid;
Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren,
Om nooddruft te begeren,
En 't oog der maagd is op haar vrouw geslagen,
Om hulp of gunst te vragen;
Zo slaan wij 't oog op onzen HEER, tot Hij
Ook ons genadig zij.We ervaren in deze tijd allemaal dat sociaal contact belangrijk is, en dat je dat vooral voelt als je elkaar niet meer kunt ontmoeten. Gemeenteleden die alleen (of in elk geval zonder partner) door het leven gaan, ervaren dat mogelijk nog meer dan anderen. Ook al heb je contacten, eenzaamheid kan dan op de loer liggen. Het is nu mogelijk om je aan te sluiten bij een WhatsAppgroep voor mannen en vrouwen die zich alleen voelen en behoefte hebben aan contact met andere gemeenteleden. Voor zomaar een praatje, om ervaringen uit te wisselen, of voor een goed gesprek, alles via WhatsApp. Er zijn al activiteiten in onze wijkgemeente voor mensen die alleen door het leven gaan, maar misschien val je qua leeftijd buiten de doelgroep van die initiatieven. Dan kan deze WhatsAppgroep een fijn en laagdrempelig alternatief zijn. Als je belangstelling hebt kun je je opgeven bij Hans Smits,  via jasmits@solcon.nl of 06-10233414 (telefonisch of via WhatsApp).

Beste jongere, in de pers, ook in de kerkelijke pers, komen we allerlei uitspraken tegen die proberen een morele of geestelijke duiding te geven aan de coronacrisis. Het is terecht dat op een dieper niveau nagedacht wordt dan alleen het nemen van maatregelen.

We belijden dat we als christenen het vaste kompas van Gods Woord hebben ontvangen. Dat wil niet zeggen dat we zomaar gemakkelijke antwoorden kunnen geven. Het vraagt zorgvuldig luisteren en vooral gebed om licht van de Heilige Geest. Maar we mogen ook niet zwijgen. De Heere heeft ons hierin echt iets te zeggen. In een aantal korte vragen en antwoorden probeert ds. P.D.J. Buijs in dit filmpje een Bijbelse duiding te geven.


Wellicht heb je veel vragen, ervaar je onrust, angst, onzekerheid. Zie, juist in deze lijdenstijd, op de Heiland die geneest van het grootste virus, de zonde. Hij droeg niet alleen onze zonden, maar is nog steeds een medelijdende en biddende Hogepriester. Als we schuilen bij Hem zijn we veilig voor tijd en eeuwigheid, naar ziel en naar lichaam.
 
Van harte Gods zegen en nabijheid gewenst.

Met hartelijke groet,

Marieke Griffioen
Projectleider ABC van het Geloof

In deze weken met elkaar nadenken over 'Hoop'. Het kan op zondag, maar ook zeker door de week als toch veel anders is... 
Deze waardevolle suggestie kregen we aangereikt en geven we graag door: https://mailchi.mp/abcvanhetgeloof/geen-kerkdienst-of-zondagsschool-morgen-gebruik-abc?e=9785895f90.

‘…dat zij God kennen….’

Vrijdagavond 8 november zijn we als Jeugdvereniging en kerkenraadsleden bij elkaar gekomen voor de Evangelisatieactie. Allereerst zijn we dankbaar voor de onderlinge betrokkenheid. Wat kunnen we veel van en met elkaar leren. Het was goed om elkaar rondom de bijbel te ontmoeten en met gevouwen handen onze afhankelijkheid te belijden. Want wat is het spannend als je niet weet wie je zult ontmoeten, als je niet weet wat je moet zeggen… Onze hulp is van de Heere.

We zijn in tweetallen langs enkele adressen geweest. We kwamen bij mensen die wel lid zijn van onze gemeente, maar die om uiteenlopende redenen de kerk niet meer bezoeken.

Wat is het rijk om als jongeren en ouderen van onze gemeente samen opzoek te gaan naar die mensen, die we op zondag missen.  Niet om ze de les te lezen. Maar om ze het evangelie te brengen. En om ze te laten weten dat ze gezien worden.

We hebben ze een prachtige kaart en een evangelisatie bijbel mogen overhandigen.

Het waren mooie ontmoetingen. Er is van hart tot hart gesproken en een enkeling liet ons zelfs binnen. We zijn de Heere dankbaar hiervoor.

Wilt u bidden of de Heere doormiddel van de korte bezoeken, door wil werken in de harten van deze mensen? Dat ze voor het eerst of opnieuw hun hart open stellen voor de Heere?

 

Reacties van enkele jongeren:

‘Het meest bijzondere aan deze avond vond ik dat we samen met een ouderling op stap gingen en samen het evangelie mochten brengen bij randkerkelijke mensen. Om zo als jongeren betrokken te mogen zijn bij het werk wat in de gemeente wordt verricht, vind ik een bijzondere ervaring.’

‘Het meest bijzondere aan deze avond vond ik dat ook deze randkerkelijke mensen niet vergeten worden.’

‘Wat me bijgebleven is, is dat er positief werd gereageerd aan de deur op het bezoek en dat men ook geïnteresseerd is.’

  

Ook komend seizoen is er weer een breed aanbod om naast de zondagse erediensten toegerust te worden vanuit Gods Woord en om elkaar te spreken rond de geopende Bijbel.
We ontmoeten u en jou graag!
Naast het vertrouwde aanbod, wordt dit seizoen ook gestart met een studie-/leeskring.

Het totale overzicht vindt u in het overzicht winterwerk wijk I en voor wat betreft de catechese staat de info op overzicht catechisaties.
  Samen met 60 andere jongeren mocht ik in de afgelopen periode weer naar Kerkrade voor evangelisatie.

Als we aankomen bij het kamphuis is er meteen al herkenning, ondanks dat we elkaar nog niet allemaal kennen. Samen zijn we toch één in ons verlangen om getuige te mogen zijn! We zien er allemaal ook tegenop, en toch mogen we in deze week ervaren dat het God Zelf is die aan het werk is in deze stad. We mogen zien dat de gesprekken huis-aan-huis en de kinderclubs mogen bijdragen aan de groei van Gods Koninkrijk. Moeders die net zo hard meedoen met de kinderen tijdens de kinderclub om de Bijbeltekst te leren, vragen stellen via de kinderen, omdat ze de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. Een oudere buurman die graag mee wil doen met de kinderclub in één van de wijken, een vader die vraagt of we voor hem willen bidden omdat hij ziek is en graag zijn leven in Gods dienst wil stellen. Kinderen die tijdens de clubs oprecht willen weten hoe ze vergeving van zonden kunnen krijgen. We mogen ze leren Bijbellezen en bidden.

Het zijn de dingen die ons deze week mogen bemoedigen en vreugde geven, ondanks de dichte deuren die er ook zijn, de afwijzing van Jezus Christus, boosheid die we tegenkomen in de gesprekken. 's Avonds mogen we samen de lof aan Hem toezingen. Alle lof, dank en eer aan Hem!

Rieneke van Dorsten

Ook in vacaturetijd hopen we - in afhankelijkheid van de Heere - op goede wijze invulling te geven aan het pastoraat. Uiteraard kunt u daarvoor terecht bij uw sectie-ouderling!

Hebt u een specifieke vraag, dan kunt u contact opnemen met ouderling Meuleman (tel. 06 – 26764988 of mail: w.meuleman@telfort.nl), die als aanspreekpunt voor het pastoraat fungeert. Via hem lopen ook de contacten met ds. Harteman, die onder meer beschikbaar is voor (crisis)pastoraat, rouwdiensten en begrafenissen.

We zijn dankbaar dat ds. Harteman zijn al jarenlange werk onder ons wil voortzetten en dat ds. Van der Velden bereid is stand-by te zijn!

Verzoeken om voorbede kunt u op dezelfde wijze indienen of naar de scriba mailen. De scriba wil deze graag uiterlijk op de vrijdag en vóór 18.00 uur hebben.

We hopen niets te missen, maar helpt u ons gerust herinneren als we iets (dreigen te) vergeten!