Vrijwillige bijdrage
De vrijwillige bijdrage wordt jaarlijks gehouden in de maanden januari/februari. De belijdende leden en doopleden van 18 jaar en ouder ontvangen een folder, waarin informatie over de begroting, enz wordt gegeven. Deze folder wordt tegelijk met het toezeggingformulier door vrijwillig(st)ers rondgebracht. Later wordt het formulier weer opgehaald. Deze actie is één van de belangrijkste inkomstenbronnen voor het College van Kerkrentmeesters.

Collecten
Tijdens de kerkdiensten worden drie collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede, de zogenaamde weekcollecte, is bestemd voor de kerkrentmeesters. De derde collecte heeft een wisselend karakter. Bij de uitgang vindt u collectebussen voor de zending.
Op dankdag wordt de speciale “dankdagcollecte” gehouden voor het werk van het college van kerkrentmeesters.

Giften
Giften op huis-, zieken-, of bejaardenbezoek, ontvangen door predikanten, ouderlingen, enz. worden graag door ons in ontvangst genomen. Giften voor andere doeleinden worden door ons doorgezonden. Verantwoording vindt plaats in “Ons Kerkblad”.

Solidariteitskas
Ingevolge een besluit van de Generale Synode wordt van de belijdende leden een bedrag van € 10,= gevraagd als verplichte jaarlijkse bijdrage voor de solidariteitskas van de PKN. Het College van Kerkrentmeesters wordt ervoor aansprakelijk gesteld als het totaalbedrag, dat uit onze gemeente wordt verwacht, niet binnenkomt. We vertrouwen er dan ook op dat elk belijdend lid voor zichzelf zal betalen. Hiervoor ontvangt u een acceptgirokaart. Deze kan via de bank of postbank worden voldaan.
voor meer info klik hier

Verjaardagfonds
De gemeenteleden van 18 jaar en ouder ontvangen ter gelegenheid van hun verjaardag een felicitatie van de kerk. Deze felicitatie gaat vergezeld van een acceptgirokaart, waarmee u een gift kunt overmaken.

Collectebonnen
Volgens de Wet op de loon- en Inkomstenbelasting zijn giften aan de kerk aftrekbaar. Hiervoor geldt wel een drempelaftrek en een maximum. Uw belastingadviseur kan u hierover alles vertellen. De giften moet u met schriftelijke bewijsstukken kunnen aantonen. Van uw gift ’s zondags in de collectezak heeft u geen schriftelijk bewijsstuk; met het systeem van collectebonnen wordt dit ondervangen.
Binnen de Hervormde gemeente IJsselmuiden en Grafhorst zijn de bonnen te gebruiken voor alle collecten, giften, catechisatiebus, zondagsschool, enz. Voor andere doelen, zoals het betalen van de koffie op de verenigingen, collecten op de verenigingsavonden, het betalen van contributie, e.d. zijn de bonnen niet te gebruiken.

Legaten
Als u onze kerk testamentair wilt gedenken, dan kunt u dat doen op naam van het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente “IJsselmuiden en Grafhorst”, Dorpsweg 38, 8271 BN IJsselmuiden.

Ons Kerkblad
Eén keer per 14 dagen verschijnt “Ons Kerkblad”. Dit Kerkblad wordt  uitgegeven door de colleges van kerkrentmeesters van acht hervormde gemeenten in deze streek. Ieder gemeentelid wordt aangeraden dit kerkblad te lezen. Als contactblad is het kerkblad een onmisbare schakel tussen de kerk en haar leden.