Om gemeenteleden de mogelijkheid te bieden om de kerkdiensten te bezoeken én om te blijven voldoen aan de richtlijnen vanuit de overheid heeft de kerkenraad besloten om de gemeente per sectie(ouderling) uit te nodigen. U kunt zich dan aanmelden voor de ochtend of middag/avonddienst. Wanneer u D.V. aan de beurt bent:

- 18-04: Rozendal (H.A.)
Wanneer u tot deze sectie hoort en graag de dienst wilt bezoeken, maar (nog) niet de vrijmoedigheid hebt om deel te nemen aan de viering van het Heilig Avondmaal vragen we u om u aan te melden voor de dienst van 10.30 of 18.30. De tussendiensten zijn in eerste instantie voor hen die het verlangen hebben om deel te nemen.
Wanneer u niet tot de sectie van ouderling Rozendal hoort en u het verlangen heeft om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal vragen we u om u aan te melden voor de vieringen van 12.30, 13.30 of 14.30

- 25-04: Kaat ('s middags bediening Heilige Doop) Vrije plaatsen op zaterdag om 14.00 voor sectie van Van der Linde. Vanaf 19.00 vrij voor alle gemeenteleden.
- 02-05: Bouma. Vrije plaatsen op zaterdag om 14.00 voor de sectie van Meuleman. Vanaf 19.00 vrij voor alle gemeenteleden.

Ook thuis kunt u de diensten volgen. Wees trouw in het mee beleven van de erediensten, bid en zing mee! Het is waardevol en de Heere wil Zijn zegen schenken!

Aanmelden diensten wijk 1  

11 april
08.45 T.J. Lucas (werkboekje morgendienst)

16.00 M. Krooneman (werkboekje middagdienst)

De steen, dien door de tempelbouwers
verachtelijk was een plaats ontzegd,
is, tot verbazing der beschouwers,
van God ten hoofd des hoeks gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
door des Heeren hand alleen geschied;
Het is een wonder in onze ogen;
Wij zien het, maar doorgronden het niet

Dit is de dag, de roem der dagen,
dien Israëls God geheiligd heeft;
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen,
Hem roemen, die ons blijdschap geeft.
Och HEER, geef thans Uw zegeningen;
Och HEER, geef heil op deze dag;
Och, dat men op deze eerstelingen
een rijken oogst van voorspoed zag.