We leven toe naar Pinksteren! 

De laatste persconferentie biedt gelukkig ook perspectief op het houden van kerkdiensten met meer mensen vanaf D.v. 1 juli en daar zien we zeer naar uit! Komende weken moeten/willen we in elk geval de kerkdiensten ongewijzigd voortzetten en we zijn dankbaar en gezegend dat de Woordbediening op deze wijze kan voortgaan. Laten we dankbaar zijn voor de alternatieve mogelijkheden! Wees trouw in het mee beleven van de erediensten, bid en zing mee! Het is waardevol en de Heere wil Zijn zegen schenken!

Zondagse erediensten
Als wijkkerkenraad I vinden wij het ook in deze omstandigheden waardevol en nodig dat er erediensten gehouden worden! De HEERE regeert, Hij is het waard, wij hebben de verkondiging van het Evangelie zo nodig èn ook nu willen we onze noden brengen voor Gods aangezicht! De erediensten worden door de voorganger en een deel van de kerkenraad ingevuld.

U kunt de diensten zondag weer meeleven via de livestream (kerkdienst met beeld en geluid):
om 9.30 uur, ds. G. van Wijk en
- om 16.00 uur, ds. G. van Wijk of via de kerkradio natuurlijk. 

We hopen op en bidden om gezegende erediensten. 

En de werkboekjes voor de kinderen natuurlijk: ochtend en tweede dienst.

Beroepingswerk
Na en in goed overleg met ds. G.H. Molenaar hopen we 26 juni 2020 het beroep te brengen en het (alternatieve) programma te vervolgen. Zie kerkblad en we houden u op de hoogte!

Gods wagens, boven 't luchtig zwerk,
Zijn tien- en tienmaal duizend sterk,
Verdubbeld in getalen.
Bij hen is Zijne Majesteit,
Een Sinaï in heiligheid,
Omringd van bliksemstralen.
Gij voert ten hemel op, vol eer;
De kerker werd Uw buit, o HEER!
Gij zaagt Uw strijd bekronen
Met gaven, tot der mensen troost,
Opdat zelfs 't wederhorig kroost
Altijd bij U zou wonen.

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Weeksluiting
Besloten is om elke vrijdagavond om 19.30 uur een korte weeksluiting te houden via livestream, omdat de andere gemeentelijke activiteiten voorlopig zijn geannuleerd.

Belijdeniscatechisanten
Ook de groep belijdeniscatechisanten kan niet fysiek bijeen komen. Ds. Nap houdt contact met hen. De aannemingsavonden en de belijdenisdienst worden over de zomervakantie heen getild. Laten we hen een plek geven in onze voorbede!

Huisbezoeken
Huisbezoeken worden tot een minimum beperkt. Uitzondering is het crisis- en rouwpastoraat en ook dat gaat in nauw overleg. Het is een bijzondere tijd, moeilijk soms ook. Wanneer u dat wenst, mag u gerust zelf contact zoeken met uw ouderling. Zijn telefoonnummer staat hier: https://dorpskerk.com/2016-06-26-14-11-03. Ook telefonisch is het mogelijk om elkaar te spreken, te lezen en te bidden.


De kerkenraad hoopt op uw begrip voor deze maatregelen.