De eerste stappen m.b.t. het beroepingswerk zijn gezet:

  • We hebben de Algemene Kerkenraad toestemming gevraagd om te mogen gaan beroepen en die toestemming is verleend.
  • In onze kerkenraadsvergadering van 3 juli jl. hebben we de profielschets voor de te beroepen predikant vastgesteld.
  • Aan het breed-moderamen van de classis is toestemming gevraagd om te mogen beroepen. Bij de aanvraag is de profielschets meegestuurd, evenals de aanvraag voor een solvabiliteitsverklaring. Voor het laatste heeft het college van kerkrentmeesters de nodige input aangeleerd. Dank! Aan het secretariaat beroepingswerk is advies gevraagd. Binnenkort hopen we van beide instanties te horen.

 

Als belijdende leden van wijkgemeente I wordt u in de gelegenheid gesteld om tot en met 23 augustus 2019 aanbevelingen in te dienen bij de scriba van de kerkenraad. Met het oog op de zomervakantie is dat een lange periode. Desgewenst kunt u bij de scriba de profielschets opvragen en een lijst met beroepbare predikanten en proponenten. Op voorgestelde wijze hopen we D.V. in september een groslijst te kunnen opstellen en een hoorcommissie te laten uit gaan.

Tijdens de afscheidsdienst bent u door zowel ds. Lubbers, als door ds. Harteman en ouderling Bouma opgeroepen om het beroepingswerk in uw voorbede te gedenken. Dat onderstrepen we graag nog eens, want aan Zijn zegen is alles gelegen!