Algemeen
De predikanten verlenen samen met de ouderlingen pastorale zorg. Als regel wordt in de wintermaanden huisbezoek gedaan bij alle gezinnen die in onze gemeente staan ingeschreven. Bij het reguliere huisbezoek betekent dat één keer per twee jaar. Het tijdstip wordt van tevoren afgesproken. Het is mogelijk dat een ouderling zich laat vergezellen door een diaken of bezoekbroeder.

Nieuwe gemeenteleden
Aan alle nieuwe gemeenteleden wordt een informatiepakketje over onze hervormde gemeente en de hervormde gemeente “De Hoeksteen” overhandigd. Later volgt bezoek van de wijkpredikant of sectieouderling van de gemeente waarbij men zich aansluit.

Doopbezoek
Echtparen die zich op de doopzitting hebben aangemeld, worden in de week voor de doopbediening door de sectieouderling bezocht.

Voorbede
Als u voorbede of dankzegging wenst in de kerkdienst, dan moet dat uiterlijk vrijdag aan de predikant of kerkenraad kenbaar worden gemaakt.

Kerkelijke huwelijksbevestiging      
Kerkelijke huwelijksbevestiging moet worden aangevraagd bij de predikant van de wijk, waarin de bruid woont. Overleg zo vroeg mogelijk over de datum, minstens twaalf weken van tevoren. Voordat de bevestiging plaats vindt, heeft de desbetreffende predikant een gesprek met het a.s. bruidspaar over de kerkdienst en het christelijk huwelijk. In de dienst wordt door de ouderling van dienst namens de kerkenraad een huwelijksbijbel aangeboden.
Het is de gewoonte dat in deze bevestigingsdienst één van onze organisten speelt. In overleg met de wijkkerkenraad kan van deze regel worden afgeweken.
Voor het gebruik van de kerk dient contact te worden opgenomen met de koster. Het gebruik van de kerk door eigen gemeenteleden is gratis. Er wordt één collecte gehouden voor kerk en eredienst.

Ziekte, feestelijkheden of andere bijzondere omstandigheden
Wenst u bezoek van de predikant bij ziekte, bij ziekenhuisopname of in andere omstandigheden, wilt u dat dan even laten weten aan de wijkpredikant of sectie-ouderling. Op die manier kunnen zij de gemeente optimaal bearbeiden. Zonder uw mededeling kunnen de predikanten niet altijd van alles op de hoogte zijn. Uw wijkpredikant stelt het ook op prijs, wanneer u hem van feestelijke gebeurtenissen in uw gezin of familie, zoals geboorte, huwelijksjubilea, enz. op de hoogte wilt brengen.

Bejaarden
Alle bejaarden van 80 jaar en ouder worden enkele dagen na hun verjaardag door de wijkpredikant of de sectie-ouderling bezocht.

Begrafenis
Bij een sterfgeval hoopt de wijkpredikant zo spoedig mogelijk bericht te ontvangen. Hij is desgewenst bereid de begrafenisdienst te leiden. Voorafgaand aan de begrafenis wordt een korte rouwdienst gehouden in de kerk of in het uitvaartcentrum.