Nieuws wijk I

De kerkdiensten mogen nog door gaan! Vooralsnog tot de jaarwisseling is er sprake van dubbele morgendiensten in de Dorpskerk. De tijden zijn 8.45 uur en 10.30 uur en dat rouleert per zondag net als de tijden van de middagdiensten. Zo heeft elke wijk twee 'vroege' of twee 'late' diensten. Als u naar de kerk mag, wordt u verzocht de ingang aan de Dorpsweg (naast 'het Baken') te gebruiken. 

Om gemeenteleden de mogelijkheid te bieden om de kerkdiensten weer te bezoeken én om te blijven voldoen aan de richtlijnen vanuit de overheid heeft de kerkenraad besloten om de gemeente per sectie(ouderling) uit te nodigen. We rekenen op uw begrip en medewerking. De plekken die er wel zijn, zien we graag ingevuld natuurlijk! Via deze link komt u op de aanmeldpagina. Hier kiest u voor "wijk 1" en daarna voor de dienst waarvoor uw sectie aan de beurt is. U kunt zich dan aanmelden voor de ochtend of middagdienst. Wanneer u D.V. aan de beurt bent:
- 6 december staat in het teken van de viering van het Heilig Avondmaal. Meer info vindt u hier

Gemeentebrede samenzang is nu niet mogelijk. De achterste banken zijn gereserveerd voor de gemeenteleden die niet willen zingen. Denkt u - naast de bekende maatregelen! - ook aan het dragen van een mondkapje bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk? Als u zit, mag het af. We hopen op en bidden om gezegende diensten in de kerk en thuis!  

Ook thuis kunt u de diensten volgen. Wees trouw in het mee beleven van de erediensten, bid en zing mee! Het is waardevol en de Heere wil Zijn zegen schenken! Op D.V. zondag, 29 november:
- om 8.30 uur, ds. A.P. Voets en
- om 16.00 uur, ds. A.P. Voets

Aan de kinderen wordt ook gedacht. Er zijn werkboekjes voor de ochtend en voor de tweede dienst. We hopen op en bidden om gezegende erediensten. Er is komende weken géén kinderoppas.

Het gebruiksplan voor de Dorpskerk vindt u hier

Advent

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor u open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil'ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!
 
Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

We kijken als wijkgemeente dankbaar terug op de vorige viering van het Heilig Avondmaal. Door de corona-crisis zijn we genoodzaakt de viering op een andere wijze te laten plaatsvinden. Desondanks is dat op een waardige wijze gebeurd. Ondanks dat het aantal kerkgangers naar beneden is bijgesteld, willen we DV 6 december 2020 opnieuw het Heilig Avondmaal te vieren. Om de opdracht van de Heiland te volgen: ‘Doet dat tot mij gedachtenis’. 

In vergelijking met september kunnen nu minder mensen de diensten bezoeken. Daarom willen we extra diensten organiseren. In eerste instantie worden mensen uitgenodigd die een hartelijk verlangen hebben om het Heilig Avondmaal te vieren. Op zaterdagmiddag wordt de inschrijving breder opengesteld. 

  • Op de volgende wijze worden de vieringen van het Heilig Avondmaal georganiseerd;
   • 08:30: 1e dienst (reguliere dienst Heilig Avondmaal) 
   • 13:30: 2e dienst (alleen viering) (geen uitzending internet/kerkradio) 
   • 14:30: 3e dienst (alleen viering) (geen uitzending internet/kerkradio) 
   • 16:00: 4e dienst (viering en dankzegging Heilig Avondmaal) 
  • Ds. Voets is graag bereid deze diensten te leiden.
  • De extra diensten van 13:30 en 14:30 uur duren maximaal 45 minuten. De diensten worden op de gebruikelijke wijze gestart (Votum/Groet, Zingen, Geloofsbelijdenis, Meditatief moment met daarin de nodiging tot de viering, viering (afgesloten met lezen uit de Bijbel/zingen psalm), dankgebed, slotpsalm. 
  • Voor het overige wordt de invulling van de diensten overgenomen van september (zie hieronder). 
Nader informatie volgt. 

Invulling van de diensten:

In de ochtenddienst van 8.30 uur wordt het Woord verkondigd, waarna het Heilig avondmaal wordt gevierd:

 • Voor in de kerk staat de avondmaal tafel, zodat gemeenteleden thuis kunnen zien wat er gebeurt;
 • Bij de bediening neemt de dominee plaats achter deze tafel;
 • Nadat de dominee heeft genodigd met de woorden: "Kom dan want alle dingen...." vraagt hij of iedereen die deel wil nemen aan de viering wil gaan staan in de bank;
 • Brood en wijn worden in één keer aan u uitgereikt in de bank, zodra iemand brood en wijn heeft mag hij/zij gaan zitten;
 • Tijdens het uitdelen wordt het orgel bespeeld, zingen is tijdens het uitdelen niet mogelijk omdat de diakenen de banken inlopen en niet de 1,5 meter afstand kunnen houden;
 • Als iedereen brood en wijn heeft zal de dominee het liturgische (zichtbare) gedeelte van de viering uitvoeren (brood breken) waarna iedereen tegelijk het brood nuttigt. Daarna schenkt de dominee voor zichzelf wijn in waarna iedereen tegelijk de wijn drinkt;
 • Na het eten en drinken wordt de "tafel" afgesloten met het zingen van een psalm;
 • De wijn is vooraf al ingeschonken in kleine bekertjes, deze mogen in de bank blijven staan en worden na de dienst door de koster opgeruimd.
 • In de middagdienst om 16.00 uur wordt eerst het Heilig Avondmaal gevierd en daarna vindt de dankzegging plaats.

We realiseren ons terdege dat dit opnieuw een invulling is die anders is dan vóór Corona. Tegelijk zien we dat de huidige tijd vraagt om te zoeken naar mogelijkheden waarbij, hoewel in vorm anders dan we gewend waren, wel recht wordt gedaan aan de kern van de zaak.

Heeft u (praktische) vragen? Twijfelt u of u wel of niet moet komen? Ervaart u spanning rond de gang van zaken? Schroom dan niet om contact op te nemen met uw sectieouderling!

Van de broeders Van der Hoek en Van de Wetering is bericht ontvangen dat zij de verkiezing tot ouderling hebben aanvaard. Het stemt dankbaar dat de vacatures ouderling Alberts en ouderling Van Middelkoop zo snel zijn ingevuld en dat het ambtelijk werk kan voortgaan.

Vacature ouderling-kerkrentmeester
Omdat broeder Van Dijk D.V. in januari wordt bevestigd als ouderling-scriba, kunnen stemgerechtigde leden van wijk I nog tot en met 28 november aanbevelingen indienen bij de scriba voor de aanstaande vacature ouderling-kerkrentmeester.

Predikantsvacature
Hartelijk dank voor uw gebeden en de aanbevelingen die u opnieuw in grote getale hebt ingediend. Op 10 december hopen we als kerkenraad opnieuw de groslijst op te stellen. We hopen en bidden dat de HEERE in Zijn gunst ook spoedig zal voorzien in deze vacature.

De laatste bijbellezing van 2020 is op D.V. donderdag 3 december om 19.30 uur in de Dorpskerk. Iedereen is van harte uitgenodigd om thuis mee te luisteren en enkele tientallen kunnen zich ook aanmelden om de bijbellezing in de kerk mee te maken. 

Vraag 57 van de Heidelberger vroeg aan ons: wat troost geeft u de opstanding van het lichaam? Het woordje troost kun je ook vertalen met: welke bemoediging, welke sterkte, welk vertrouwen, welke zaligheid geeft u de opstanding van het lichaam? U voelt wel aan: dan duizelt het je wel even. Wat één woordje kan betekenen.

En dan vraag 58 opnieuw: wat troost schept u uit het artikel van het eeuwige leven? In de Latijnse tekst wordt gevraagd: wat troost neemt u uit het artikel van het eeuwige leven? Welke troost schep je, neem je? Dat is activiteit voor nu. Die troost moet als het ware eruit geschept worden. We hopen op D.V. 3 december om 19.30 uur in donkere dagen het schepje erbij te nemen om troost te putten uit het artikel van het eeuwige leven. Ook deze laatste keer jong en oud van harte welkom, in de kerk of thuis meeluisterend. 
Ds. M.G.M. Mudde

Beste jongelui en andere gemeenteleden, 

We zijn erg dankbaar dat het winterwerk met in acht neming van de Corona-maatregelen kan starten! Tenminste dat is de situatie van vandaag en we hopen dat de Heere het geeft dat we inderdaad ook door de weeks elkaar mogen ontmoeten onder Gods Woord! Er is nog zoveel te leren uit de Bijbel en van elkaar. 

Hier staat meer informatie over de catechisatie! Gewone catechisatie, belijdeniscatechisatie èn aangepaste catechisatie. 

DV op donderdag 17 september en vrijdag 18 september starten ook tienerclub Eljada-1 en jeugdvereniging Obadja. Eljada-2 start een week later. Zie voor verdere informatie het  kerkblad en de flyer.

Het 12– jeugdwerk heeft dit jaar geen openingsactiviteit bij de start van het nieuwe seizoen. Komende week ontvangen de kinderen een flyer met daarin informatie over de 1e avond van de club en zondagsschool. Zie verder ook de website.

Ook de Bijbellezingen en kringen en het pastorale bezoekwerk gaan weer starten en daar zien we naar uit! 

Jong en wat ouder zijn van harte welkom!