Nieuws wijk I

We leven toe naar zondag! Zondagochtend hoopt de beroepen predikant, ds. G.H. Molenaar uit Doornspijk, voor te gaan en ook zijn vrouw en kinderen hopen hun plekje in de Dorpskerk in te nemen.

We hopen vanaf nu weer met zo'n 160 personen samen te kunnen komen in Gods huis. Het aantal kerkenraadsleden is teruggebracht tot 3, zodat zoveel mogelijk gemeenteleden de kerkdiensten in de Dorpskerk kunnen meebeleven. Op bepaalde tijden bent u hartelijk welkom. Het schema en hoe u zich kunt aanmelden vindt u hier. Ook thuis kunt u de diensten volgen. Wees trouw in het mee beleven van de erediensten, bid en zing mee! Het is waardevol en de Heere wil Zijn zegen schenken!

Ook thuis kunt u de diensten zondag weer meeleven via de livestream of via de kerkradio:
om 9.30 uur (beroepen predikant), ds. G.H. Molenaar en
- om 18.30 uur, ds. L.M. Jongejan
En de werkboekjes voor de kinderen natuurlijk: ochtend en tweede dienst.
We hopen op en bidden om gezegende erediensten. 

Beroepingswerk
Op 26 juni is het beroep gebracht bij ds. G.H. Molenaar uit Doornspijk. Vrijdag 3 juli heeft het echtpaar Molenaar de gemeente bezocht en we zien terug op goede ontmoetingen en contacten. In de ochtenddienst van 12 juli hoopt ds. Molenaar voor te gaan als beroepen predikant en dan hoopt ook zijn gezin aanwezig te zijn. We zien uit naar deze ontmoetingen en hopen dat de HEERE zal voorzien in een herder en leraar. Uiterlijk vrijdag 17 juli valt de beslissing. Bidt u mee? 

Psalm 86 vers 6 en 8

Leer mij naar Uw wil te hand'len,
'k Zal dan in Uw waarheid wand'len;
Neig mijn hart, en voeg het saâm
Tot de vrees van Uwen naam.
HEER, mijn God, ik zal U loven,
Heffen 't ganse hart naar boven;
'k Zal Uw naam en majesteit
Eren tot in eeuwigheid.


Maar Gij, HEER, Gij zijt lankmoedig,
Zeer barmhartig, overvloedig
In genâ, die ons behoedt,
Groot van waarheid, eind'loos goed.
Wend U tot mijn ziel genadig;
Sterk Uw knecht, en geef weldadig
Ondersteuning aan den zoon
Uwer dienstmaagd, van den troon.


Weeksluiting
Op 19 juni vond de laatste weeksluiting plaats. U kunt de weeksluitingen hier nog terugvinden.  

Belijdeniscatechisanten
Ook de groep belijdeniscatechisanten kan niet fysiek bijeen komen. Ds. Nap houdt contact met hen. De aannemingsavonden en de belijdenisdienst zijn over de zomervakantie heen getild. Laten we hen een plek geven in onze voorbede!

Huisbezoeken
Huisbezoeken worden tot een minimum beperkt. Uitzondering is het crisis- en rouwpastoraat en ook dat gaat in nauw overleg. Het is een bijzondere tijd, moeilijk soms ook. Wanneer u dat wenst, mag u gerust zelf contact zoeken met uw ouderling. Zijn telefoonnummer staat hier. Ook telefonisch is het mogelijk om elkaar te spreken, te lezen en te bidden.


De kerkenraad hoopt op uw begrip voor deze maatregelen.  

      

Aanmelden voor de kerkdiensten op D.V. zondag 12 juli:
- om 9.30 uur
kunnen gemeenteleden uit de secties van Van Boven, De Ruiter, Van 't Oever zich aanmelden via dit formulier.
- om 18.30 uur kunnen gemeenteleden uit de secties van Van Dijk, Ten Brinke, Pennekamp en Van der Linde zich aanmelden via dit formulier.

Om alle gemeenteleden de mogelijkheid te bieden om de
kerkdiensten weer te bezoeken én om te blijven voldoen aan de Hervormde gemeente IJsselmuiden/Grafhorstrichtlijnen vanuit de overheid heeft de kerkenraad besloten om de gemeente per sectie(ouderling) uit te nodigen. 

In dit overzicht staat aangegeven welke secties wanneer aan de beurt zijn voor de ochtend-, middag- of avonddienst. Opgave voor de diensten is verplicht, hiervoor staat/komt per dienst een formulier op de website.

Heeft u niet de mogelijkheid om aan te melden via de website, neemt u dan contact op met uw sectieouderling, hij kan u dan aanmelden. De lijst met welke secties in welke diensten verwacht worden, zal ook in het komende kerkblad en op het prikbord in 'de Zaaier' worden gepubliceerd.

Geen lid, toch graag naar de Dorpskerk? 
Wanneer u geen lid bent van wijkgemeente I, maar wel de diensten op regelmatige basis wil bijwonen, verzoeken wij u dit formulier in te vullen. Zo krijgen wij een overzicht hoeveel mensen dit willen en kunnen wij u inroosteren. Welkom!

Extra kinderoppas!
Er is ook weer kinderoppas in ‘de Zaaier’ voor de diensten van 09.30 en 16.00 uur.

Benjamin, veilig onder Zijn vleugels / Blog | marianneinoekraineOp 19 juni vond de laatste weeksluiting plaats. In 10 meditaties van wijlen ds. W. van Gorsel werden we bemoedigd vanuit de Psalmen. U kunt de weeksluitingen hier nog terugvinden. 

Juist in deze tijd bieden de Psalmen rijke troost en bemoediging. God lijkt soms ver weg, maar Hij is toch heel dichtbij. Laten we elkaar blijven bemoedigen met deze woorden. 

Wie had kunnen denken dat, na de fijne contacten in februari/maart van dit jaar, pas in juni het beroep naar
IJsselmuiden-Grafhorst zou ingaan…
Rondom de eredienst Gemeente en gasten: hartelijk welkom op deze ...
Nu de grote onrust van corona achter ons ligt, kan ook het beroepingswerk weer doorgaan. Sinds vrijdag 26 juni ligt er een brief bij ons op tafel, waarin u als gemeente mij roept om dienaar van het Woord te worden in IJsselmuiden-Grafhorst. Dat geeft een hele worsteling. Hierin is het de vraag: Heere, wat wilt U dat ik doen zal? Namens de beroepingscommissie las br. Hofstede uit 2 Koningen 19. De bekende geschiedenis waarin Hizkia de brieven van de belegeraars voor Gods aangezicht neerlegt. Dat raakte. Zo leggen we de roepstemmen voor Gods aangezicht neer. Wilt u, wil jij, meebidden om helderheid?

Nog iets over mijn persoonlijk leven. Ik ben 34 jaar geleden geboren in Zalk. Tóen nog gemeente IJsselmuiden. Ik ben getrouwd met Mieneke en samen ontvingen we vier kinderen: Lukas (9), Joëlle (7), Sophia (6) en Benjamin (4). Zes jaar ben ik inmiddels predikant in mijn eerste gemeente Doornspijk. In mijn vrije tijd breng ik graag tijd door met mijn gezin. Ook hou ik van hardlopen, koken, lezen en ik volg – binnen de permanente educatie voor predikanten – een masterstudie op het grensvlak van theologie & management.

We hopen op goede ontmoetingen de komende tijd! Hartelijke groeten, ook namens mijn vrouw,
ds. MolenaarAls kerkenraad zien we uit naar de komende ontmoetingen op vrijdagmiddag en -avond 3 juli, als de pastorie bezocht zal worden en er o.a. een vergadering met de kerkenraad op het programma staat. Maar we denken in het bijzonder aan de ochtenddienst van 12 juli als ds. Molenaar op beroep zal preken. Dan zijn we toch als gemeente (hoewel grotendeels op afstand) en beroepen predikant samen voor Gods aangezicht onder de verkondiging van het Evangelie. Een betere plek is er niet, omdat de Heere daar is, naar Zijn belofte. 

Vrijdag 17 juli is de uiterste datum van beslissing. We hopen en bidden dat de HEERE zal voorzien in het zenden van een herder en leraar voor onze wijkgemeente. Bidt en leeft u mee?

Enkele aanvullende gegevens:
Ds. G.H. Molenaar
Beekenkampweg 51
8085 BR Doornspijk
0525-655594
dsghmolenaar@outlook.com

Kijk hier terug Afsluiting jeugdwerk 12+


Bij ons allemaal staat een bordje: ‘Gods droom in uitvoering’. Struikelen is een onderdeel van onze geestelijke groei. Met vallen en opstaan worden we groot.  Met alles wat in Hem is gelooft God in ons. Ondanks ons falen houdt Hij van ons. Daarom zegt Spreuken 24:16: ‘Al valt een rechtvaardige zevenmaal, hij staat weer op’! Als je struikelt krabbel je weer overeind. Struikelen is niet hetzelfde als terugvallen.

Heb goede moed en kom achter Jezus (st)aan!! Met vallen en opstaan…

Het thema waar me wel elkaar op het kamp over zouden nadenken. Het kamp wat door de corona crisis niet kon doorgaan. Dat vinden we allemaal ontzettend jammer.

We willen het seizoen toch mooi afsluiten en hebben Wilfred Kols bereid gevonden om bij ons te komen op dinsdagavond 26 Mei. Aanvankelijk zou Wilfred bij ons op kamp komen vertellen over zijn leven.

Hoe hij van een veroordeelde drugcrimineel, veranderde in een Christen. Zonder Jezus kan hij  niet meer leven.

Hij wil niets liever dan achter Jezus (st)aan!! Jij ook?

Luister je mee? Dinsdagavond 26 mei, 20.00 uur live vanuit de Zaaier.

Leiding TC Eljada I & II en JV Obadja

Alie-Janne en Berthran

Albert en Derko

Anthonie en Joanne