15-10-2020

Corona maatregelen

Vorige week moesten we helaas besluiten om het aantal bezoekers in de kerkdiensten terug te brengen naar een maximum van 30 personen en dat gemeentezang niet meer mogelijk is. Gisteren is de commissie met vertegenwoordigers uit beide wijken, onder leiding van de moderamina van de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters opnieuw bij elkaar geweest.

Met elkaar hebben we teruggekeken op de diensten van zondag 11 oktober en elkaar de vraag gesteld of de genomen maatregelen wel in verhouding zijn ten opzichte van het doel waarvoor zij genomen zijn. Met pijn en verdriet kijken we terug omdat 30 personen in zo’n groot gebouw ontzettend weinig is. Is het wel eerlijk dat wij terug moeten naar 30, terwijl we ons zo goed aan de regels houden? Daarnaast maken we ons zorgen om het gemeenteleven wanneer de onderlinge bijeenkomsten niet meer mogelijk zijn en we hebben nagedacht over ons hoogste doel als christelijke gemeente: is het lichamelijk welzijn van de gemeente ons doel, of hebben we het geestelijk welzijn op het oog?

Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met een pandemie die zich razendsnel verspreid. De besmettingen en ziekenhuisopnames nemen toe en daarom heeft onze overheid nieuwe maatregelen afgekondigd.

Met elkaar zijn we daarom tot de volgende besluiten gekomen die ingaan vanaf heden en gelden tot en met 31 oktober 2020:

Kerkdiensten:

 • We zien geen mogelijkheid om het aantal bezoekers van een kerkdienst te verhogen, dit blijft dus op 30 staan;
 • Wél zien we ruimte voor maatwerk bij een bijzondere dienst als bijvoorbeeld een belijdenisdienst;
 • Gemeente brede zang is niet mogelijk, de wijkkerkenraden nemen zelf een besluit hoe de zang tijdens de diensten vorm krijgt;
 • Voor iedereen vanaf 13 jaar: we blijven mondkapjes dragen tijdens verplaatsingen. Dus vanaf binnenkomst totdat u op uw plek zit draagt u een mondkapje. Bij het verlaten van uw stoel totdat u buiten bent draagt u ook een mondkapje.

Verenigingsleven:

Gelet op de nieuwe maatregelen die onze overheid gisteren bekend heeft gemaakt is het volgende besloten:

 • Het jeugdwerk tot 18 jaar kan volledig doorgang vinden. Uiteraard houden we ons wel aan de geldende regels:
  • We desinfecteren onze handen bij binnenkomst in de gebouwen;
  • We dragen een mondkapje bij binnenkomst totdat we op onze stoel zitten en bij het verlaten van de zaal doen we ons mondkapje weer op.
  • Binnen wordt er niet gezongen;
 • Alle verenigingsleven voor 18 jaar en ouder wordt stilgelegd tot en met 31 oktober. Dus geen:
  • Mannen- en vrouwenverenigingen;
  • Huisbijbelkringen;
  • (jonge)lidmatenkring;
  • 18+ en / of belijdeniscatechisatie;
  • Open Jeugdwerk in het Baken;
  • Kringen / koren / onnodige vergaderingen.

Opnieuw hebben we besluiten moeten nemen waarbij we ons realiseren dat dit een grote impact heeft op de hele gemeente. Besluiten die gemeente en het gemeenteleven raken! Besluiten die we liever niet hadden genomen, maar waarvan we wel overtuigd zijn dat deze nodig zijn! We hopen en bidden dat er eind oktober de mogelijkheid is om besluiten terug te draaien en het gemeenteleven weer door te laten gaan. Eind oktober komen we als commissie opnieuw bij elkaar om te bezien of er nieuwe besluitvorming nodig en mogelijk is. Ondertussen vragen we uw gebed voor elkaar, voor onze gemeente, voor de wereld die in nood is.0
6-10-2020 2020


Corona maatregelen

De afgelopen weken hebben we in alle voorzichtigheid en met in achtneming van alle richtlijnen het winterwerk en het bezoek aan de kerkdiensten weer opgestart. We waren blij en dankbaar dat deze mogelijkheid er weer was. Als we terugkijken zijn we ervan overtuigd dat we, met elkaar, dit op een goede en mooie manier hebben vormgegeven en ons aan alle richtlijnen hebben gehouden. Helaas dwingen de omstandigheden ons om de huidige gang van zaken in het gemeenteleven tegen het licht van de corona-richtlijnen vanuit onze overheid en de adviezen van de  PKN te houden. De Algemene Kerkenraad heeft, in nauw overleg met het College van Kerkrentmeesters en de beide wijkkerkenraden, het volgende besloten:

Kerkdiensten:

Met ingang van 05 oktober 2020 is het maximum aantal bezoekers van een kerkdienst vastgesteld op 30 personen, exclusief personeel. Gemeentezang is niet mogelijk. Wel kan aan de zang invulling gegeven worden door bijv. een klein groepje gemeenteleden te laten zingen op voldoende afstand van elkaar. Bij verplaatsingen binnen het gebouw dragen we een mondkapje.(dus wanneer u de kerk inloopt naar uw zitplaats en weer terug).

Verenigingsleven:

Het verenigingsleven kan gelukkig volledig doorgang vinden. Gebruikers van de gebouwen boven de 12 jaar dragen bij verplaatsingen een mondkapje. Dus bij binnenkomst totdat u op uw stoel in de zaal zit. Daarna mag het mondkapje af. Bij het verlaten van de zaal naar buiten draagt u weer uw mondkapje. Uiteraard blijft het noodzakelijk om aan de volgende richtlijnen te voldoen:

 • Houd je aan de 1,5 afstand regel;
 • Desinfecteer je handen bij het binnenkomen van de gebouwen, hiervoor worden nieuwe desinfectiezuilen geplaatst;
 • Houd je aan het maximum aantal personen per zaal zoals bij de ingang staat aangegeven;
 • Binnen wordt er niet gezongen.

Het kan zijn dat een club / vereniging tijdelijk van een andere ruimte gebruik moet gaan maken. Hierover worden zij door de koster geïnformeerd.

Deze besluiten gelden in eerste instantie tot en met 31 oktober 2020 bij ongewijzigde regelgeving. Mochten er nieuwe richtlijnen komen dan zullen wij deze ook verwerken in onze besluitvorming. Vanuit de wijkkerkenraden kan aanvullende communicatie komen wanneer het gaat om invulling van specifieke (bijzondere) diensten. Binnen de hierboven genoemde kaders hebben de wijkkerkenraden de vrijheid om dit te doen.

Bovengenoemde besluiten zijn in alle voorzichtigheid en zorgvuldigheid genomen. Met pijn hebben we moeten constateren dat het opnieuw niet meer mogelijk is om met de gemeente naar de kerk te komen. Aan de clubs en verenigingen vragen we aanpassingen in gebruik en in gedrag waarbij we ons realiseren dat dit lang niet altijd makkelijk zal zijn. Wel vertrouwen we erop dat u ervan overtuigd bent dat genoemde besluiten niet makkelijk genomen zijn en dat we steeds op zoek zijn naar wat het beste is voor onze gemeente en gemeenschap. Dat we eveneens geworsteld hebben met de spanning tussen het blindelings volgen van dringende adviezen en de ruimte die richtlijnen ons nog steeds geven.

We vragen dan ook om uw begrip en zeker om uw medewerking in deze zodat we in ieder geval in de nieuwe vorm het verenigingsleven kunnen voortzetten.

Maar boven alles mogen we weten dat God regeert! Dat we Zijn kerk zijn en dat Hij niet los laat wat Zijn hand begonnen is. Wij kunnen niet overzien waar het heen gaat, wat de toekomst ons zal brengen. Wel mogen we ons in vertrouwen overgeven in Zijn Vaderhanden.

 

Hartelijke groet,

Uw Kerkenraad