De roeping van de gemeente om het Evangelie in deze wereld te laten klinken, is gefundeerd in het zendingsbevel van de opgestane Heiland: ‘Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.’ (Matthéüs 28:10).

God is lankmoedig en nog zendt Hij boodschappers van de blijde boodschap in de wereld uit die het Evangelie van het Koninkrijk verkondigen. Deze verkondiging wordt gekenmerkt door de oproep om te geloven in de Heere Jezus en zich te bekeren van zijn zondige leven. Evangelieverkondiging is een taak van de gemeente. Heel de christelijke gemeente is geroepen om naar het woord van Paulus onstraffelijk (smetteloos) te zijn in het midden van een krom en verdraaid geslacht, want te midden van dat geslacht moeten zij als lichten schijnen (Filippenzen 2: 15 en 16). Daarnaast zegt Christus Zelf dat een ieder die door het geloof aan Hem verbonden is de opdracht heeft om Zijn Naam voor de mensen te belijden (Matthéüs 10: 32). Genoemde taak/roeping wil de wijkkerkenraad zijn leden bewust maken.

Tot eind 2018 was 'evangelisatie' een taak die de wijkkerkenraden aan de algemene kerkenraad hadden overgedragen. Vanaf 2019 zijn we als wijkkerkenraad I hier verantwoordelijk voor. Dit betekent dat de kerkenraad concreet invulling dient te geven aan deze taak. In het beleidsplan is opgenomen dat er nadere bezinning zal plaatsvinden op inhoud, opzet en structuur van het evangelisatiewerk.

Samen met jongeren van JV Obadja hebben kerkenraadsleden de laatste jaren randkerkelijke gemeenteleden bezocht. Waardevol! Opdat zij God kennen! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrijdagavond 8 november '19 zijn we als Jeugdvereniging Obadja en kerkenraadsleden bij elkaar gekomen voor de Evangelisatieactie. Allereerst zijn we dankbaar voor de onderlinge betrokkenheid. Wat kunnen we veel van en met elkaar leren. Het was goed om elkaar rondom de bijbel te ontmoeten en met gevouwen handen onze afhankelijkheid te belijden. Want wat is het spannend als je niet weet wie je zult ontmoeten, als je niet weet wat je moet zeggen… Onze hulp is van de Heere.

We zijn in tweetallen langs enkele adressen geweest. We kwamen bij mensen die wel lid zijn van onze gemeente, maar die om uiteenlopende redenen de kerk niet meer bezoeken.

Wat is het rijk om als jongeren en ouderen van onze gemeente samen opzoek te gaan naar die mensen, die we op zondag missen.  Niet om ze de les te lezen. Maar om ze het evangelie te brengen. En om ze te laten weten dat ze gezien worden. We hebben ze een prachtige kaart en een evangelisatie bijbel mogen overhandigen.

Het waren mooie ontmoetingen. Er is van hart tot hart gesproken en een enkeling liet ons zelfs binnen. We zijn de Heere dankbaar hiervoor.

Wilt u bidden of de Heere door middel van de korte bezoeken, door wil werken in de harten van deze mensen? Dat ze voor het eerst of opnieuw hun hart open stellen voor de Heere?

Reacties van enkele jongeren:

‘Het meest bijzondere aan deze avond vond ik dat we samen met een ouderling op stap gingen en samen het evangelie mochten brengen bij randkerkelijke mensen. Om zo als jongeren betrokken te mogen zijn bij het werk wat in de gemeente wordt verricht, vind ik een bijzondere ervaring.’

'Het meest bijzondere aan deze avond vond ik dat ook deze randkerkelijke mensen niet vergeten worden.’

‘Wat me bijgebleven is, is dat er positief werd gereageerd aan de deur op het bezoek en dat men ook geïnteresseerd is.’