Algemeen

Het college van kerkrentmeesters heeft in het bijzonder tot taak:
· voorzien in de stoffelijke behoeften van de gemeente;
· voorbereiden en opstellen van de begroting en rekening;
· zorgdragen voor de geldwerving;
· uitvoeren van het algemene personeelsbeleid.
· beheer van kerkelijke gebouwen, pastorieën en andere eigendommen van de gemeente, etc.

Deze taken worden uitgevoerd in overleg met de algemene kerkenraad en, indien noodzakelijk, met het college van diakenen.

Al deze stoffelijke zaken hebben ten diepste een belangrijke geestelijke achtergrond, nl. de instandhouding van de erediensten in onze gemeente. Als daarom elk gemeentelid, zowel belijdend lid als dooplid, 18 jaar en ouder is of haar roeping t.a.v. de dienst des Heeren verstaat en naar vermogen bijdraagt, zullen de kerkrentmeesters niet voor grote moeilijkheden behoeven te staan bij het uitoefenen van haar taak.

Het college wordt in de activiteiten bijgestaan door een viertal commissies, t.w. een:
· financiële commissie;
· bouw- en tuincommissie;
· algemene commissie;
· commissie personeelszaken,

In deze commissies hebben naast een kerkrentmeester of ouderling-kerkrentmeester ook een aantal toegevoegde leden zitting. Administratief wordt het college ondersteund door het Kerkelijk Bureau dat kantoor houdt in “De Zaaier”.

 

 

 

 

 

 

College van kerkrentmeesters


Algemeen
College van kerkrentmeesters
Structuur Cvk en commissies
Stoffelijke zaken


Kerkelijk Bureau
Mevr. Klaaske Leusink
Dorpsweg 38
8271 BN IJsselmuiden
telefoon 038 - 33 133 23
telefax 038 - 35 572 84


Bezoektijden:
dinsdagmorgen tussen 09.00 en 11.00 uur.


Rekeningnummers:
Rabobank IJsselmuiden
NL28 RABO 0159 1100 09

Postbanknummer
NL50 INGB  0000 8216 80 

t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gemeente IJsselmuiden en Grafhorst