Nieuws wijk II

Afgelopen zondag kregen de kinderen de opdracht om onderstaande kleurplaat te in te kleuren en er wat bij te schrijven.
Hier is door meer dan 50 kinderen gehoor aan gegeven en ze zijn allemaal via deze link te bekijken...
Of ga naar Dorpskerk.com → Wijkgemeente II → Foto's

Ouderling Wim Westendorp heeft kenbaar gemaakt in juni zijn ambt neer te leggen ivm. zijn verhuizing naar Elburg. De kerkenraad ziet graag dat er per die datum een opvolger van hem bekend is.

Belijdende leden van wijkgemeente 2 hebben tot en met zaterdag 4 april gelegenheid om aanbevelingen in te dienen ter vervulling van deze vacature. Dat kan schriftelijk of per mail bij scriba P. de Graaf. Desgewenst kunt u per mail bij de scriba een lijst met belijdende, mannelijke leden opvragen.

Onderstaande activiteit vervalt ivm. het coronavirus.

Op zaterdag 28 maart 2020 organiseert de Evangelisatiecommissie Wijk 2 Oosterholthoeve,

een klussendag voor medemensen die praktische of sociale hulp goed kunnen gebruiken.

Graag willen we  datgene wat we hebben ontvangen gaan delen met hen die dat nodig hebben.

 

Wij werken samen met de st Present Kampen.  https://stichtingpresent.nl/kampen

Present wil kerken en kringen helpen, om via vrijwilligerswerk handen en voeten te geven aan het omzien naar kwetsbare mensen (over de eigen kerkmuren heen).

Hiervoor vragen wij uw/jouw medewerking!
Dit keer dus geen oproep om geld te doneren, maar heel praktisch:

een (dag)deel  van uw/ jouw tijd. (Micha 6:8).

Wij streven ernaar om net als Jezus,  bewogen te zijn met de mensen om ons heen.

 

Het zou fijn zijn als een grote groep gemeenteleden hieraan zou willen meedoen, zodat er flink wat werk verzet kan worden. En natuurlijk is het ook een gelegenheid bij uitstek, om de band als gemeenteleden onder elkaar te versterken.

Wat is er allemaal te doen?

Praktische projecten: van alles, zoals:helpen verhuizen, opknappen of schoonmaken van een woning of het opknappen van verwilderde tuin, schilderen van een woning, etc.etc.

Sociale projecten: koken voor dak- en thuislozen, bezoeken van oudere alleenstaanden,het organiseren van een gezellige middag voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of koffiedrinken met eenzame ouderen etc.

St Present coördineert de (klus)adressen, waar wij ons als groep in gaan zetten.

U/jij kunt je opgeven door te mailen naar :   klussendagwijk2@hotmail.com

Of stuur een app   naar  de werkgroepleden.

Bij opgave graag naam, tel nummer en mail vermelden.

Voor informatie kunt u terecht bij 1 van de werkgroepleden.

Wil Jan de Jong           06-41629362

Bart Limburg               06-42012349

Helmich ten Brinke     06-46653306

klik hier voor het opgaveformulier en mail dit naar: 

klussendagwijk2@hotmail.com
We beleven ongekende tijden nu het coronavirus en de bestrijding daarvan veel impact heeft op de samenleving als geheel en op de levens van mensen persoonlijk. Dat wij als kerkelijke gemeente de adviezen van de overheid en van de Protestantse kerk willen volgen heeft de nodige consequenties. Op deze pagina leest u hoe de kerkenraad de komende weken e.e.a. wil vorm geven.

Erediensten
We blijven erediensten houden want juist ook nu hebben we Gods Woord nodig en heeft de wereld ook ons gebed nodig. Vorige week konden we nog de lofzang gaande houden door met een klein deel van de gemeente samen te komen. Inmiddels zijn de adviezen aangescherpt en heeft de gemeente ook de Oosterholthoeve voor alle huurders gesloten. Wij zullen daarom op de gebruikelijke tijdstippen met een kleine kerkenraadsdelegatie diensten live uitzenden vanuit de Zaaier. Vorige week lukte het niet helemaal met de uitzending, maar de verwachtingen voor zondag zijn goed. Via deze link zijn we zondag toch met elkaar verbonden: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1240/events/live

Pastoraat
Nu doordeweekse activiteiten stilliggen en we de contacten rond de zondagse diensten missen is het belangrijk om op andere manieren met elkaar verbonden te blijven. We moedigen u en jou aan om de telefoon te gebruiken en/of een kaartje te sturen. Ook de ouderlingen zullen in de komende weken proberen met de gemeenteleden in hun wijk in contact te blijven. Er worden geen ‘gewone bezoeken’ afgesproken, maar telefonisch en per mail zijn de ouderlingen bereikbaar en datzelfde geldt voor ds. Van Dam en ds. Van der Velden. De predikanten doen uiteraard wel crisispastoraat en overleggen in voorkomende gevallen wat er nodig is.

Bemoediging
Nu de kinderen thuis zijn van school en ouders in het leerproces worden ingeschakeld, komt er heel wat af op onze gezinnen. Er is een whatsapp groep voor moeders gestart waar elke dag iets wordt gedeeld om elkaar te bemoedigen of een bruikbare tip aan te reiken. Aanmelden kan via Paulina van Dam (06-14115092).

Hulp bieden: #niet alleen
De Hervormde diaconie heeft zich aangemeld bij het landelijke initiatief www.nietalleen.nl. Voor situaties binnen en buiten de gemeente willen we hulp aanbieden (denk bijvoorbeeld aan een luisterend oor of meer praktisch: boodschappen doen). Jos Tanghe fungeert als coördinator van dit werk. U kunt hem benaderen als u hulp nodig heeft voor uzelf of voor iemand anders. Mensen die in deze tijd iets voor een ander willen doen kunnen zich ook bij hem aanmelden via nietalleenys@solcon.nl of tel. 06-30715503

Communicatie
Behalve deze website is ook de whatsapp van onze wijkgemeente een belangrijk communicatie-kanaal. In het kerkblad staat hoe u/jij daarbij kunt aansluiten. Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met uw wijkouderling of de scriba van de kerkenraad.

WhatsApp is erg geschikt voor het versturen van actuele, korte berichten. Nog niet aangemeld? Doe deze twee eenvoudige stappen:

  1. Voeg het nummer 0620277535 toe aan het adresboek van uw telefoon met als naam ‘Wijk2Bericht’
  2. Stuur daarna in WhatsApp de tekst ‘WIJKBERICHT AAN’ naar Wijk2Bericht.

Als u een boodschap hebt voor deze verzendlijst, kunt u dat via de app doorgeven.